Ilmailuliiton Turvallisuustoimikunnan kehittämä Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmä SILPI on otettu käyttöön kesäkuun 2022 alusta lähtien. Järjestelmä löytyy osoitteesta silpi.fi. Moni aktiivinen kerho on jo liittynyt järjestelmän käyttäjäksi,  ja tavoite on saada kaikki liiton jäsenkerhot mukaan.

 

Ilmoitusjärjestelmässä on valittavissa Lentoturvallisuusilmoitus tai Sisäinen poikkeamailmoitus. Lentoturvallisuusilmoitus on EU-asetuksen mukainen ja tavoitteena on, että jatkossa se päätyy automaattisesti Traficomin järjestelmään. Sisäisellä ilmoituksella voidaan ilmoittaa kaikenlaisia poikkeamia, jotka eivät edellytä Lentoturvallisuusilmoituksen tekemistä.

 

Ilmoittajan valitessa sovelluksesta lajin, dynaamisesti etenevä lomake aukaisee ja tarjoaa täytettäväksi vain kyseiseen lajiin kuuluvia asioita. Ilmoitusjärjestelmän perusosa on toki kaikille lajeille sama yleistietoineen ilmoituksen ajasta, paikasta, säästä ja niin edelleen.

 

Ilmoitukset näkyvät ilmoittajan valitseman kerhon turvallisuushenkilöille, kyseisen lajin toimikunnan turvallisuusvastaaville ja turvallisuustoimikunnan erikseen sovituille henkilöille. Ilmoituksiin voidaan myös antaa palautetta ja kommentteja. Oikeudenmukaisen turvallisuuskulttuurin noudattaminen on kaikkien etu.

 

Lajikohtaisten ilmoituspohjien kehittämistä jatketaan

SILPI-järjestelmän kehittämistä jatketaan muokkaamalla Sisäisen poikkeamailmoituksen ilmoituspohjia kullekin lajille mahdollisimman hyvin sopivaksi. Palautetta järjestelmän käyttöön liittyvistä asioista otetaan mielellään vastaan osoitteessa silpi@ilmailuliitto.fi.

 

Pienetkin asiat vaikuttavat turvallisuuteen

Ilmailuliiton Turvallisuustoimikunnan laatima turvallisuuden hallinnan käsikirja Kerho-SMS on otettu jo varsin laajasti käyttöön Ilmailuliiton jäsenkerhoissa. Näissä kerhoissa on valittu turvallisuusvastaava, määritelty toimintatapoja ja pohdittu ilmoittamistapoja turvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja sattumuksista.

 

On havaittu, että harrasteilmailutoiminnassa tapahtuu paljon pieniä asioita, jotka eivät ylitä Traficomille tehtävän raportin rajaa. Nämä sattumukset voivat kuitenkin ajan myötä kertautua tai pahentua ja johtaa vakavampiin seurauksiin. Olennainen osa turvallisuuden hallintaa ilmailutoiminnassa on kerätä ja tutkia näitä moninaisia poikkeavia tapahtumia, jotka ovat aiheuttaneet häiriöitä tai jopa riskin tapaturmalle ja vauriolle.

Turvallisuus parantuu, kun havaittujen poikkeamien syyt johtavat toimintatapojen, välineiden ja myös asenteiden muuttumiseen.

 

Toimintaan osallistuvien tekemien ilmoitusten perusteella havaitaan asioita, jotka sopivassa tilanteessa saattavat aiheuttaa vahingon eli ovat riski ilmailutoiminnallemme. Kaikkia riskejä ei voida tietenkään poistaa, mutta jo niiden tunnistaminen ja siitä tiedottaminen parantavat turvallisuutta. Tähän ilmoittamiseen ja tietojen yhdenmukaiseen keruutapaan Ilmailuliiton Turvallisuustoimikunta on kehittänyt jo parin vuoden ajan yhtenäistä tapaa.

 

Yhtenäinen ja ilmailukeskusten sekä lajien välinen vertailukelpoinen turvallisuustieto ja sen mukaan tehdyt turvallisuutta lisäävät toimet ovat jo aivan lähitulevaisuudessa edellytyksenä muun muassa Ilmailuliiton valtionavustukselle, ilma-alusten vakuutusten saamiselle ja jopa lentopaikkojen vuokrasopimuksille.

 

Ohjeita

Timo Kokkosen esitys SILPI:stä Len­toon 2022 yleis- ja har­ras­teil­mai­lun tur­val­li­suus­we­bi­naa­rissa 28.5.2022.

SILPI – Organisaatiotason (kerho) käyttö- ja koulutusohje   Päivitetty 12.10.2023

SILPI – Organisaatiotason käyttöohje 24.5.2022

 

Lisätietoja antaa Turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Halonen.