Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 11.11.1999

SUOMEN ILMAILULIITON TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1. Säätiön nimi on Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö.
Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2. Säätiön tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla
ottaen erityisesti huomioon nuorison ilmailukasvatuksen ja -koulutuksen
tukeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla varojensa osittaisen vuosituoton
avustuksina ilmailutoiminnan tukemiseen. Säätiö voi myös jakaa
apurahoja tai tunnustuspalkintoja henkilöille, jotka ovat ansioituneet
urheilu- ja harrasteilmailun keskeisillä aloilla.

3. Säätiön omaisuus muodostuu Aino Sofia Helson säätiön omaisuudesta,
jota hoidetaan näiden sääntöjen mukaisesti rahastona, Osmo Aunion
rahastosta, lentäjäveljesten Osmo Uolevi ja Erkki Aleksi Jaakkolan muisto-
rahastosta sekä Ilmailuliiton ilmaurheilurahastosta, jota hallinnoi erikseen
nimetty toimikunta.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4. Säätiön varat tulee sijoittaa tuloa tuottavasti ja siten, että pääoma kasvaa.
Rahastojen varat sijoitetaan yhteisesti. Yksittäisen rahaston varat karttuvat
siten, että vuosittainen tuotto jaetaan Helson säätiön ja rahastojen yhdistymis-
hetkellä todettujen pääomien suhteessa. Samassa suhteessa rahastoja veloite-
taan Tukisäätiön omaisuuden ja asioiden hoidosta aiheutuvista kuluista.

5. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Suomen Ilmailuliiton hallitus nimeää Tukisäätiön hallituk-
seen kolme jäsentä. Aino Sofia Helson säätiön sääntöjen muuttamisvaiheessa
säätiön hallitus nimeää Tukisäätiön hallitukseen kaksi jäsentä. Myöhemmin
Tukisäätiön hallitus valitsee uudet jäsenet pois lukien Ilmailuliiton nimeämät
jäsenet. Tukisäätiön hallitukseen ei tule kuulua useampia kuin kolme Ilmailu-
liiton hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuoroisia ovat puheenjohtaja
ja kaksi jäsentä parittomina vuosina ja kaksi jäsentä parillisina vuosina.
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa huhtikuun aikana. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

– esitetään vuosikertomus ja tilintarkastajien kertomukset sekä tilit
– vahvistetaan tilinpäätös
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä
– määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
– toimitetaan erovuoroisten jäsenten vaali
– valitaan hallituksen puheenjohtaja (parittomina vuosina)
– valitaan sihteeri
– vahvistetaan varojen käyttösuunnitelma säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi
– päätetään säätiön omaisuuden hoidosta
– vahvistetaan tulo- ja menoarvio kulumassa olevalle vuodelle
– päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Säätiön tilintarkastuksesta on voimassa mitä säätiölain 12 §:ssä ja tilintarkastuslaissa
(936/94) säädetään.

6. Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen
jäsenen kanssa.

7. Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Säätiön tilit, vuosikertomus, hallituksen
pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille
helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee toimittaa tarkastus ja
antaa tarkastuskertomuksensa maaliskuun aikana.

8. Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotuksia on käsitelty
kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa ja että ehdotus on kummallakin
kerralla saavuttanut vähintäin 3/5 äänten enemmistön laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä.

Mikäli säätiö lakkautetaan siirtyvät sen varat Suomen Ilmailuliitto – Finlands
Flygförbund r.y:n hallintaan ja käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

Hyväksytty valtiovarainministeriössä 25.8.2000.