Alla olevaan on koottu tiivistelmä avustuksia koskevista verokysymyksistä, kun avustuksen saajana on luonnollinen henkilö. Tiivistelmä on koottu 2.2.2022. Tämän jälkeen tulleita lakien tai verottajan ohjeiden muutoksia ei ole huomioitu tekstissä.

 

Avustusten veronalaisuus

 1. opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saatu avustus (stipendi, apuraha)
  • valtiolta, kunnalta, hyvinvointialueelta tai muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta
   • verovapaa ilman ylärajaa
  • muilta saatu avustus (stipendi, apuraha)
   • veronalaisia siltä osin kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää verovuonna valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (vuonna 2022 enintään 24 475,56 euroa)
 2. muuta toimintaa varten saatu avustus
  • aina saajalleen veronalaista ansiotuloa apurahan myöntäjästä riippumatta

Tuloverolaki 82 §, verottajan ohje: Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus

 

Apurahojen ilmoittaminen verottajalle

 Säätiön tulee ilmoittaa luonnollisille henkilöille maksamansa avustukset verottajalle, jos avustuksen määrä samalle suorituksen saajalle on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodessa.

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

 

Säätiö ei toimita ennakonpidätystä

Verohallinnon ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta antaman päätöksen mukaan ennakonpidätystä ei toimiteta TVL 82 §:ssä tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta. Säätiölle ei toimiteta verokortteja.

Verottajan ohje: Ennakonpidätyksen toimittaminen

 

Saajan ilmoitusvelvollisuus

Avustuksen saaja ilmoittaa saamansa avustuksen veroilmoituksella, jos tieto puuttuu esitäytetystä veroilmoituksesta:

 • Ilmoita tiedot niistä apurahoista, stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai jotka ovat siinä väärin. Ilmoita sekä veronalaiset että verovapaat apurahat.
 • Ilmoita myös menot, joita sinulle on aiheutunut opiskelusta, tutkimuksesta tai muusta toiminnasta, jota varten veronalaiset apurahat on myönnetty. Vähennettäviä menoja ovat esimerkiksi työhuonevähennys, työvälineet sekä apurahoihin kohdistuvat matkakustannukset. Erittele menot sen mukaan, kohdistuvatko ne veronalaisiin vai verovapaisiin apurahoihin.

Verottajan ohje: Apurahat