Tytöttelyä, homottelua, seksuaalissävytteisiä vitsejä. Nämä mediassakin viime aikoina nähdyt esimerkit muistuttavat, että syrjintää, häirintää ja hyväksikäyttöä tapahtuu myös liikunnan ja urheilun piirissä. Seurassa on tärkeää luoda ilmapiiri, jossa myös aroista asioista voi puhua. Yhteisöllä on myös hyvä olla pelisäännöt ennaltaehkäisyyn ja toimintaohjeet niitä tilanteita varten, jolloin urheilijan tai seuratoimijan käytökseen on puututtava.

 

Uusi opas häirintätapauksen käsittelyä varten

Urheilussa urheilijat, valmentajat, huoltajat ja muut toimijat ovat usein fyysisesti hyvin lähellä toisiaan.  Koskettelu, taputtelu ja halailu kuuluvat myös oleellisena osana urheilutoimintaan, sillä mukana on paljon tunteita. Esimerkiksi yhteenkuuluvuutta ja onnistumisia osoitetaan riemukkaasti halaillen ja pettymyksiä kohdataan toisia läheisesti lohduttaen. Valmentautuminen ja kilpaileminen vaativat psyykkistä, sosiaalista ja emotionaalista  suhdetta niin urheilijan ja valmentajan kuin myös joukkueiden ja ryhmien urheilijoiden välille.

Oppaan tarkoituksena ei ole karsia urheiluun kuuluvaa läheisyyttä, eikä koskettamisesta ja kannustuksenosoituksista saa tulla tabuja urheilun piirissä. Oppaan tarkoituksena on kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille. Pyrkimyksenä on tarjota menettelyohjeita turvallisen harjoitteluympäristön luomiseksi sekä ohjeita puuttua häirintään, jos sellaista ilmenee.

On tärkeää keskustella siitä, mitä kulttuurissamme ja erityisesti liikunnan ja urheilun kentällä pidetään hyväksyttävänä ja mitä ei. Nämä käsitykset myös muuttuvat ajan myötä – eri sukupolvilla ja sukupuolilla voi olla hyvinkin erilaiset käsitykset siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Urheilussa mukana olevien aikuisten onkin oltava eettisesti valppaita ja pystyttävä tunnistamaan epäasiallisia toimintatapoja ja
uskallettava puuttua näihin tilanteisiin. Turvallisuuden varmistaminen ja häirinnän ehkäiseminen korostuvat lasten ja nuorten toiminnassa. Myös aikuisten välillä tapahtuvaan häirintään pitää suhtautua vakavasti. Kaikilla ihmisillä ikään, sukupuoleen tai muuhun ominaisuuteen katsomatta tulee olla mahdollisuus olla mukana liikunta- ja urheilutoiminnassa turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.

 

Opas on vapaasti ilmailukerhojen hyödynnettävissä.

 

Opas: Lupa välittää, lupa puuttua

 

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa osoitteessa: www.etoleyksin.fi