lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmailuliiton yhdenvertaisuustoimenpiteillä vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liitto-, kerho- ja jäsentasolla. Päätavoitteemme on, että harrasteilmailua voi harrastaa tuntien olevansa tervetullut riippumatta omasta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä ominaisuuksista.

 

Mitä yhdenvertaisuudella tarkoitetaan?

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja edistävien toimenpiteiden toteuttaminen ja osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten yhdenvertaisuutta edistetään ja miten syrjintään puututaan.

 

Miksi yhdenvertaisuustyötä tehdään?

Suomen perustuslain mukaan ihmisiä ei saa kohdella eriarvoisesti sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveyden tai vammaisuuden takia.

Yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa vuodesta 2004. Lain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä laatia yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa määritellään viranomaisen yhdenvertaisuustyön tavoitteet, sisällöt, keinot ja tulosten seuranta.

Yhdenvertaisuussuunnitelmia on lain voimaantulon jälkeen laadittu työministeriön vuosina 2004 ja 2007 antamien yleisten suositusten pohjalta. Sisäasianministeriö antoi vuoden 2010 alussa uudet yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällöistä.

Uusi liikuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lakiin on tullut voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä.

 

Miksi SIL panostaa yhdenvertaisuuteen?

Haluamme, että ilmailulajien pariin tuleva kokee tulleensa mukaan valveutuneeseen porukkaan, jolla on oikeat arvot ja asenteet sekä hyvä suhtautuminen yhdenvertaisuusasioihin.

Uskomme, että jäsenmäärämme kasvaa yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvien projektien kautta. Liiton lajit ja jäsenkerhot saavat hyvän imagon lisäksi uusia kontakteja ja uudenlaista toimintaa, jota eivät välttämättä ole tulleet aikaisemmin ajatelleeksi.

 

Mikä on nykytilanne?

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 on kohtia, jotka edellyttävät suoraan yhdenvertaisuuteen liittyviä toimenpiteitä. SIL strategiassa, liiton toiminta- ja kehittämissuunnitelmakohdassa, on mainittu, että suunnitelmassa huomioidaan muun keskeisen sisällön ohella erityisesti muun muassa tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

SIL toimisto julistautui syyskuussa 2016 syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Ilmailuliiton toimitalon työntekijät sekä vuokralaiset sitoutuivat noudattamaan syrjinnästä vapaan alueen sääntöjä. Tästä on merkkinä kyltti ulko-ovessa.

Varjoliitämistä varten on tehty välineistöä, joka mahdollistaa liikuntarajoitteisten harrastamisen. Tandemhyppykursseille on osallistunut alaraajavammaisia. Lentokoneissa on mahdollisuus olla osa miehistöä esimerkiksi lentopelastuslentojen tähystäjänä. Liiton toimisto on esteetön, jotta kulku taataan jokaiselle riippumatta mahdollisen liikuntaesteen tasosta.

Ilmailuliiton luottamustoiminta on hyvin kansainvälistä. Myös lajien harrastajat käyvät paljon ulkomailla lento- tai hyppyreissuilla. Nämä kohtaamiset ovat jo nyt omiaan edistämään kulttuurien moninaisuutta sekä vuorovaikutusta.

Yhdenvertaisuus oli yhtenä aiheena liiton työntekijöiden ja luottamushenkilöiden SIL Avainhenkilöpäivillä syksyllä 2016. Sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden kehittämisen tarve nousi ryhmätöissä esiin monessakin ryhmässä. Ilmailuliitonlajit ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kovin miesvaltaisia. Tässä todettiin olevan kehittämistä kerhotasolla. Miehinen ilmailulaji on saattanut tuottaa ronskimpaa kielenkäyttöä ja käyttäytymismalleja, joihin tulee puuttua. Lisäksi naisten harrastajamäärän kasvattaminen lajeissa todettiin olevan seuraavan kauden teema.

 

Mitä tavoitellaan?

Koska suunnitelmallinen yhdenvertaisuustyö on vasta alkuvaiheessa, suurin osa tavoitteista on kyselyjen ja analysointien sekä johtopäätöksien tekemistä ja tiedottamista. Huomioitava on kansallinen ja kansainvälinen ilmailulainsäädäntö, joka osittain rajoittaa harrastamista fyysisien ominaisuuksien osalta.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Lisätietoa:

Ensimmäinen askel yhdenvertaisuuteen

Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas

Opas yhdenvertaisuuden suunnitteluun

Lupa välittää, lupa puuttua

 

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa osoitteessa: www.etoleyksin.fi