Ilmailuliiton yhdenvertaisuustoimenpiteillä vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liitto-, kerho- ja jäsentasolla. Päätavoitteemme on, että harrasteilmailua voi harrastaa tuntien olevansa tervetullut riippumatta omasta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä ominaisuuksista.

 

ILMO-palvelussa voi raportoida  urheilun eettisistä rikkomuksista, esimerkiksi epäasiallisesta käyttäytymisestä tai häirinnästä sekä jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Ilmoituslomake ja ohje

 

Mitä yhdenvertaisuudella tarkoitetaan?

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja edistävien toimenpiteiden toteuttaminen ja osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten yhdenvertaisuutta edistetään ja miten syrjintään puututaan.

 

Miksi yhdenvertaisuustyötä tehdään?

Suomen perustuslain mukaan ihmisiä ei saa kohdella eriarvoisesti sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveyden tai vammaisuuden takia.

Yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa vuodesta 2004. Lain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä laatia yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa määritellään viranomaisen yhdenvertaisuustyön tavoitteet, sisällöt, keinot ja tulosten seuranta.

Yhdenvertaisuussuunnitelmia on lain voimaantulon jälkeen laadittu työministeriön vuosina 2004 ja 2007 antamien yleisten suositusten pohjalta. Sisäasianministeriö antoi vuoden 2010 alussa uudet yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällöistä.

Uusi liikuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lakiin on tullut voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä.

 

Miksi SIL panostaa yhdenvertaisuuteen?

Haluamme, että ilmailulajien pariin tuleva kokee tulleensa mukaan valveutuneeseen porukkaan, jolla on oikeat arvot ja asenteet sekä hyvä suhtautuminen yhdenvertaisuusasioihin.

Uskomme, että jäsenmäärämme kasvaa yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvien projektien kautta. Liiton lajit ja jäsenkerhot saavat hyvän imagon lisäksi uusia kontakteja ja uudenlaista toimintaa, jota eivät välttämättä ole tulleet aikaisemmin ajatelleeksi.

 

Mitä tavoitellaan?

Suunnitelmallinen yhdenvertaisuustyö on vasta alkuvaiheessa.  Suurin osa tavoitteista on erilaisten kyselyjen ja lähtökohta-analyysien tekemistä. Niiden pohtalta teemme johtopäätöksiä ja tiedottamista. Ilmailussa on myös huomioitava kansallinen ja kansainvälinen ilmailulainsäädäntö, jotka osittain rajoittavat harrastamista fyysisien ominaisuuksien osalta.

Liiton toimisto on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Ilmailuliiton toimitalon työntekijät sekä vuokralaiset sitoutuivat noudattamaan syrjinnästä vapaan alueen sääntöjä. Tästä on merkkinä kyltti ulko-ovessa.

 

SIL yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma

 

Lisätietoa:

Ensimmäinen askel yhdenvertaisuuteen

Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas

Opas yhdenvertaisuuden suunnitteluun

Lupa välittää, lupa puuttua

Syrjinnästä vapaa alue

 

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa osoitteessa: www.etoleyksin.fi

 

Lisätietoja:

Laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti