lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Kysymys:

Onko viisasta tai laillista tällä hetkellä pitää yhdistysten yleisiä kokouksia koronapandemian aikana?

Vastaus:

Yhdistysten kokouksia ei voida järjestää tällä hetkellä, jos niihin on oikeus osallistua yli kymmenellä henkilöllä. Myöskään pienempien kokousten järjestämistä ei voida suositella.

Kokoukset tulee kutsua koolle yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti sen jälkeen, kun viranomaiset ovat poistaneet koronaviruspandemian takia määrätyt kokoontumisrajoitukset.

 

PERUSTELU

Suomen hallitus on 16.3.2020 linjannut lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallituksen viides rajoituskohta kuuluu seuraavasti: ”Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.”

 

Aluehallintovirastot (AVI:t) ovat 17.3.2020 määränneet, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Aluehallintovirastojen määräykset koskevat kaikkia manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa 18.3.-13.4.2020 välisen ajan.  Kunkin aluehallintoviraston alueelleen antama määräys perustuu tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä ja sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

 

Tartuntatautilaki antaa aluehallintovirastolle oikeuden mm. kieltää yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet usean kunnan alueella. Tartuntatautilain perusteluteksteissä (Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 13/2016 vp) puhutaan ”väkeä kokoavien tilaisuuksien” kieltämisestä.

 

Kokoontumislain (530/1999) mukaan yleisötilaisuutena pidetään myös sellaista tilaisuutta, johon osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

 

Oikeusministeriö (OM) on verkkosivuillaan antanut vastauksia kokoontumisrajoitusta koskeviin kysymyksiin. Niiden mukaan yli 10 hengen kansalaistilaisuuksien koollekutsuminen on kielletty. Tämä koskee myös yhdistysten kokouksia, tosin tietyin poikkeuksin. ” Niitä ei saa järjestää, jos niihin osallistuminen edellyttää kutsua tai tietyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta voi osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella pitää luonteeltaan yksityisenä. Linjauksen rajana on 10 henkilöä, joten pienten yhtiöiden ja yhteisöjen kokoukset voidaan pitää.”

 

”Isompia kokouksia kannattaa lykätä, jos sovellettava lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys sen mahdollistavat. Jos määräaika on umpeutumassa, joutuu yhteisön johto arvioimaan, onko kokousta parempi lykätä vai yrittää toteuttaa se poikkeusjärjestelyillä kuten valtakirjoilla tai etäyhteyksillä. Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti. Vastuu kokousten järjestämisestä osakkaille turvallisella tavalla on aina yhtiöllä.

 

Yhtiökokousten ja vuosikokousten osalta on muistettava, että nykyiset toimet ovat voimassa vain 13.4. asti. Oikeusministeriö tekee näiden kokousten järjestämistä poikkeustilanteessa koskevat lakiehdotukset, jos kokoontumisrajoituksen voimassaoloa jatketaan.”

Yhdistyslain mukaan luonnollista henkilöä ei voida edustaa valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa, ellei tätä ole sallittu yhdistyksen säännöissä.

 

Yhdistyslain mukaan säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan säännöissä mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tässä tilanteessa on otettava huomioon, että tällainen etäosallistuminen vaatii siis, että se on yhdistyksen säännöissä määrätty mahdollisuus ja toisekseen, että myös fyysinen kokous (”myös”), johon jäsen voi halutessaan saapua paikalle on järjestettävä. Täysin kaikkien osallistujien sähköistä kokousta yhdistyslaki ei mahdollista.

 

Ilmailuliitto on siirtänyt oman kevätkokouksensa aikaa. Alun perin liiton kevätkokous oli päätetty järjestää 21.3.2020. Kokous on tällä hetkellä siirretty pidettäväksi 16.5.2020, mutta on todennäköistä, että liiton hallitus tekee lähiaikoina uuden siirtopäätöksen. Liitto seuraa ja noudattaa viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä.

 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla.

 

Aluehallintovirastot ovat edellä kerrotusti määränneet, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön 13.4.2020 asti. Tänä aikana AVI:t eivät siten voi oikeuttaa yhdistyksen kokousta, jos voidaan osoittaa, että kokoukseen on oikeus osallistua kymmenellä tai useammalla henkilöllä.

 

Yhdistyksen hallitus ei voi tehdä lainvastaista päätöstä. Pätemätön päätös olisi esimerkiksi yhdistyksen kokouksen kutsuminen koolle sinä aikana, kun viranomainen on kieltänyt yli kymmenen henkilön kokoontumiset, jos yhdistyksessä on enemmän kuin kymmenen jäsentä. Julkisoikeudellisten säännösten vastaisena päätös on mitätön.

 

Kun koronaviruspandemian jälkeen viranomaissuositukset ja niiden pohjalta annetut määräykset mahdollistavat yhdistysten kokousten järjestämisen, niiden järjestämisessä on noudatettava yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaista menettelyä, mukaan lukien kokousten koollekutsumistapa- ja aika.

 

Ottaen huomioon koronaviruksesta tällä hetkellä oleva tieto, ei myöskään pienempien kokousten järjestämistä voida suositella.

30.3.2020, päivitetty 31.3.2020

 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

https://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-maaraavat-oppilaitokset-suljettavaksi-ja-kieltavat-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet

https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19