Selvitä tyyppihyväksynnän tilanne ennen ilma-aluksen ostamista

lauantai 21.10.2023
TEKSTI Traficom
KUVAT Traficom
Yleisilmailukoneita myydään ja toimitetaan asiakkaille myös ennen ilma-aluksen tyyppihyväksynnän valmistumista. Kuvan koneet eivät liity tekstiin. Kuva: Traficom

Traficom tiedottaa ilma-aluksen yksityiskäyttöön ostoa harkitseville

 

 

Auton ostajina olemme tottuneet siihen, että kaupassa ei ole myytävänä sellaisia autoja, joilla ei vielä olisi tyyppihyväksyntää ja joilla ei siten saa ajaa liikenteessä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että suurten autonvalmistajien intressissä ei ole tuoda myyntiin sellaisia automalleja, joiden tyyppihyväksyntää ei vielä ole hoidettu kuntoon. Kevyessä ilmailussa sen sijaan valmistajat ovat usein pieniä yrityksiä, joille voi tyyppihyväksyntäprojektin rahoitus olla osin tai kokonaan koneiden myyntitulojen varassa.

 

 

Yleisilmailukoneiden markkinoilla onkin viime vuosina yleistynyt tapa uusien ilma-alustyyppien myynnin ja toimitusten aloittamisesta asiakkaille jo ennen ilma-aluksen tyyppihyväksynnän valmistumista. Osa ilma-alustyypin hyväksyntäkoelennoista siis ikään kuin lennetään asiakkaiden toimesta heille toimitetuilla koneilla.

 

Tähän voi kuitenkin sisältyä riskiä koneiden varhaisten ostajien kannalta. Tämän tiedotteen tarkoituksena on avata tarkemmin, millaisiin seikkoihin ostajan on hyvä varautua näissä tilanteissa. Jo koelentovaiheeseen edenneen konemallin myyjä saattaa esittää, että hyväksyntä olisi enää pelkkä muodollisuus, joka tulee kuntoon, kunhan viranomainen vain ehtii löydä leiman paperiin. Myyntityötä tekevällä henkilöllä saattaa kuitenkin itselläänkin olla ylioptimistinen kuva hyväksyntäprosessin etenemisvaiheesta.

 

Ei ole tavatonta, että tuotetta on myyty lupauksella tyyppihyväksynnän valmistumisesta heti ”ensi vuoden alkupuolella”. On tapauksia, joissa tästä on mennyt tyyppihyväksynnän saamiseen vielä yli 15 vuotta, tai hanskat on heitetty tiskiin ennen projektin valmistumista.

 

 

EASA-ilma-alukset
EASA:n tyyppihyväksymisprosessissa hakijan pitää tehdä monenlaisia kokeita ilma-aluksen suunnittelun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi jo ennen koelentoluvan myöntämistä, mutta ilma-aluksen lento-ominaisuuksia päästään tutkimaan vasta koelennoilla. On ollut tapauksia, joissa koelento-ohjelman aikana on vielä havaittu tarpeita tehdä muutoksia tyyppisuunnitelmaan sovellettavien sertifiointieritelmien vaatimusten täyttämiseksi. Nämä muutokset on tarpeen toteuttaa myös asiakkaille jo toimitettuihin koneisiin, jotta ne voitaisi todeta lopulta hyväksytyn tyyppisuunnitelman mukaisiksi. Joissain tapauksissa näiden muutosten toteuttaminen jälkikäteen jo toimitettuihin koneisiin on katsottu taloudellisesti kannattamattomaksi, jolloin näistä koneyksilöistä ei tule tyyppihyväksyttyjä, mikä rajoittaa niiden käyttöä jonkin verran ja vaikuttaa niiden jälleenmyyntiarvoon verrattuna tyyppihyväksyttyihin yksilöihin.

 

Samoin on käynyt tapauksissa, joissa tyyppihyväksynnän hakija on päättänyt luopua tyyppihyväksynnän hakemisprosessista ja ilma-alustyypin valmistuksesta kesken koelento-ohjelman, vaikka joitain yksilöitä olisi jo luovutettu asiakkaille.
EU:n yhteisten säädösten mukaisesti tyyppihyväksytyt EASA -ilma-alukset ovat sellaisenaan hyväksyttyjä kaikissa EASA -valtioissa. Tietoa EASA:n tyyppihyväksyntäprosessista löytyy EASA:n sivuilta ja tarkemmin lentokelpoisuusasetuksen (EU) No 748/2012 Osan 21 alaosista A ja B.

 

 

Kansallisen sääntelyn alaiset ilma-alukset
Oma lukunsa ovat kansallisen sääntelyn alaiset kaupallisesti valmistetut ultrakevyet ilma-alukset, jotka nimensä mukaisesti ovat kansallisen sääntelyn alaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen valtio päättää itse millaiset hyväksyntävaatimukset se asettaa näille ilma-aluksille ja minkä muiden valtioiden hyväksynnät se mahdollisesti tunnustaa sellaisenaan tai lisävaatimuksin.

 

 

Lisähaasteena kansallisen sääntelyn alaisilla ilmailuvälineillä on se, että kansallisten vaatimusten ollessa erilaisia eri maissa, saattaa valmistajalla olla entistä vähemmän kiinnostusta hankkia hyväksyntöjä eri maiden vaatimusten mukaisuudesta. On helpompi huolehtia vain valmistajan oman maan vaatimusten mukaisuudesta ja jättää hyväksynnän hankkiminen kustakin muusta maasta virallisen maahantuojan tehtäväksi. Virallisen maahantuojan puuttuessa tähän asemaan joutuu helposti yksityinen ostaja.

 

 

Suomessa ultrakevyelle lentokonetyypille myönnetään suomalainen tyyppitodistus todistuksena suomalaisten vaatimusten täyttämisestä. Kansallisen tyyppitodistuksen kunnossa ollessakin on kuitenkin syytä huomioida, että ostettava ilma-alus on tyyppitodistuksen mukainen, sillä samalla kauppanimellä voidaan myydä eri mallisia koneita, jotka on tarkoitettu eri markkinoille ja muokattu täyttämään vain sen markkina-alueen vaatimukset, tai niihin on mahdollista valita sellaisia varusteita, jotka eivät ole hyväksytyn tyyppitodistuksen mukaisia.

 

Kansallisten ilma-alusten suomalaiset tyyppitodistukset ja niiden tietolehdet löytyvät Traficomin sivuilta.

 

 

Yhteenveto
Ei ole olemassa sellaista lakia, joka kieltäisi myymästä tai ostamasta hyväksymättömiä ilmailuvälineitä. Niiden käyttämisen kannalta on kuitenkin eroa, onko välineellä hyväksyntä vai ei. Lisäksi ulkomailta ostettaessa Suomen kansallinen lainsäädäntö ei yllä myyjään, joka on oman maansa kansallisen lainsäädännön alainen.

 

 

Ei ole myöskään sellaista lakia, joka velvoittaisi viranomaisen hyväksymään jonkin ilmailuvälineen vain siksi, että joku sellaista myy tai joku on sellaisen ostanut. Sekään ei velvoita hyväksymään ilmailuvälinettä, että se on jossain vieraassa valtiossa hyväksytty sikäläisten vaatimusten mukaisesti, varsinkaan, jos kyseessä ei ole ICAO:n kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaisesti tyyppihyväksytty ilma-alus. Viranomaishyväksyntä myönnetään silloin, kun hyväksynnän hakija on osoittanut tuotteen täyttävän kyseisessä valtiossa sovellettavat vaatimukset.

 

 

Ennen ostopäätöksen tekemistä on hyvä ottaa selvää kaupan kohteena olevan tuotteen hyväksyntätilanteesta, ja siinä ei ole syytä luottaa pelkästään myyjän myyntipuheisiin.

 

 

Nykyisin tuotteita on helppo ostaa suoraan ulkomaiselta valmistajalta käyttämättä suomalaista maahantuojaa, mutta varsinkin kansallisen sääntelyn alaisten koneiden kohdalla vastuu suomalaisten vaatimusten mukaisuudesta jää silloin helposti ostajalle. Ostajan kannalta turvallisin vaihtoehto onkin hankkia sellainen ilma-alus, jolle on jo myönnetty EASAn tyyppihyväksyntä tai suomalainen tyyppitodistus. Jos sellaista ei ennestään ole, ilma-aluksen valmistajan tai maahantuojan on haettava tyyppitodistusta Traficomilta kirjallisesti. Suomalainen tyyppitodistus voidaan myöntää validointimenettelyn kautta, jos luokan B1 ultralla on EU- tai EFTA-maassa myönnetty tyyppitodistus tai luokan B2 ultralla saksalaisen tai tšekkiläisen standardin mukainen tyyppitodistus. Tarkemmat vaatimukset löytyvät ilmailumääräyksestä AIR M5-10.
Vielä koelentovaiheessa olevankin ilma-aluksen hankkiminen yksityiskäyttöön on mahdollista ja joskus harkinnan arvoista tiedostaen siihen liittyvät riskit ja huomioimalla ne kauppasopimuksessa, jolloin voidaan välttyä enimmiltä ikäviltä yllätyksiltä.