Riskit voivat realisoitua myös koululennolla

tiistai 27.12.2022
TEKSTI HANNU HALONEN
KUVAT OTKES, POLIISI
Lentokone kuvattiin maahan törmäyksen jälkeen. Lentokoneen oikea siipi on vääntynyt törmäyksen voimasta taaksepäin ja revennyt etureunastaan irti lentokoneen rungosta. Kuva: Poliisi

 

Kertauskoululento LAPL-lupakirjaan liittyvien oikeuksien jatkamiseksi päättyi surullisesti Hyvinkäällä syyskuussa 2021. Lennon ohjelmaan kuuluneessa pakkolaskuharjoituksessa kiitotielle tapahtui koneen hallinnan menetys matalalla ja kone törmäsi maahan. Konetta ohjannut koulutettava menehtyi ja lennonopettaja loukkaantui vakavasti.

 

Experimental-kone Van’s RV-8 vaurioitui onnettomuudessa korjauskelvottomaksi. Kuva: OTKES

Lennon alkuvaihe sujui normaalisti. Koululennon ohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaan ja muun muassa pakkolaskuharjoitukseen liittyvät toimenpiteet harjoiteltiin yli 2000 jalan korkeudessa.

 

Lennon loppuvaiheessa oli tarkoitus tehdä kolme pakkolaskuharjoitusta kiitotielle. Ensimmäiseen harjoitukseen lähestyttäessä konetta ohjannut koulutettava lensi Hyvinkään lentopaikan kiitotie 22:n oikeanpuoleiselle myötätuuliosalle noin 400–500 jalan korkeudella kentän pinnasta. Sivusuunnassa etäisyys kiitotiestä oli noin 400 metriä.

 

Myötätuuliosalla koulutettava ilmoitti radiotaajuudella aloittavansa pakkolaskuharjoituksen. Hän vähensi moottoritehon tyhjäkäynnille ja aloitti jyrkän kaarron kohti kiitotien kynnystä. Kaarron aikana nopeus väheni lähelle sakkausnopeutta. Tämän seurauksena koulutettava menetti koneen hallinnan ja kone törmäsi maahan kenttäalueella ennen kiitotien kynnystä.

 

Lentokone liittyi myötätuuliosalle normaaliin harjoitukseen verrattuna matalalla ja sivusuunnassa lähelle kiitotietä. Asemasta, jossa tehonvähennys on tapahtunut ja kaarto kohti kiitotien kynnystä on alkanut, pakkolaskuharjoituksen suorittaminen on ollut erittäin vaativa. Lennonopettajalla ei ollut mahdollisuutta seurata lentonopeutta, koska takaohjaamossa ei ollut lentomittareita. Opettajan luottamuksella itseään kyseisellä konetyypillä selvästi kokeneempaan koulutettavaan saattoi olla vaikutusta tapahtumien kulkuun.

 

Tutkintaselostuksen mukaan koulutettava ohjaaja oli saanut sairauskohtauksen. Varmuutta kohtauksen ajankohdasta ei ole eikä mahdollisuutta sen vaikutuksesta onnettomuuden syntyyn voida sulkea pois. Kohtauksen sattuessa lennon aikana sen vaikutus ohjainten käyttöön on voinut olla dramaattinen eikä tällaisessa tilanteessa opettajalla ollut aikaa reagoida.

 

Onnettomuuspaikka kiitotien 22 loppuosalta katsottuna onnettomuuden jälkeen. Onnettomuuspaikka on korostettu punaisella ympyrällä. Kuva: Itä-Uudenmaan poliisilaitos, muokkaukset: OTKES

 

Lentokoneen lentämä reitti on piirretty Hyvinkään lentopaikan epäviralliselle laskeutumiskartalle. Laskukierrokset eri kiitoteille on kuvassa piirretty mustalla viivalla. Punaiset pisteet ovat toisiotutkan tallentamia pulsseja. Kuva: Tom Arppe, muokkaukset: OTKES

 

Tyyppihyväksymätön lentokone

Kertauskoululentoa lennettiin liikehtimiskykyisellä ja taitolentokelpoisella experimental-koneella Van’s RV-8. Kyseessä oli ns. liite I ilma-alus, jonka käyttöön koulutuksessa vaaditaan ilmailuviranomaisen erillishyväksyntä. Tätä hyväksyntää ei onnettomuuskoneelle ollut haettu. Konevalintaan vaikutti se, että molemmat ohjaajat olivat kyseisen koneen osaomistajia.

 

EASA-perusasetuksen mukaisia liite I ilma-aluksia on mahdollista käyttää lentomiehistöasetuksen mukaiseen koulutukseen, kertauskoululentoihin, lentokokeisiin ja tarkastuslentoihin, jos Traficom on antanut tällaiselle ilma-alukselle erillishyväksynnän. Vaatimus erillishyväksynnästä koskee myös kansallisen lupakirjan kelpuutukseen ylläpitoa, ilmailumääräyksen PEL M1-4 mukaisesti. Lisäksi erillishyväksyntä koskee aina päätöksessä ilmoitettua ilma-alusyksilöä, koulutusorganisaatiota ja annettavaa koulutusta.

 

Lääketieteellinen status ja korkea ikä

Koulutettava ohjaaja oli 78-vuotias. Sairauksista ja lääkityksistä johtuen hänellä oli jo usean vuoden ajan ollut rajoituksia liittyen lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen. LAPL-vaatimusten mukainen kelpoisuustodistus myönnettiin usein rajoitetuksi ajaksi ja ennen kelpoisuuden jatkamista edellytettiin erikoislääkärin tutkimuksia.

 

Tutkintaselostuksessa on käsitelty laajasti koulutettavan ohjaajan terveydentilan kehitystä ja muutoksia usean vuoden ajalta. Johtopäätöksenä todettiin muun muassa, että monisairaan, iäkkään ihmisen ilmailulääketieteellisen kelpoisuuden arviointi on erittäin haastavaa.

 

Liikenteessä maanteillä näemme ajoittain kuljettajia, joiden tarkkavaisuuden ja muun liikenteen huomioimisen taso on selvästi laskenut. Syntyy tilanteita, joissa saattaa pelti ruttaantua. On kuljettajia, joille auto on syystä tai toisesta niin tärkeä, ettei siitä haluta luopua, vaikka syytä olisi.

 

Ikäihmisille lentäminen on harrastus, ei välttämättömyys. Olisi ensiarvoisen tärkeätä tunnistaa omat rajoitteet sekä havainto- ja reaktiokykyjen heikkeneminen. Harrastuksen vaatimustasoa on mahdollista keventää ja tarvittaessa ottaa turvaohjaaja mukaan. Lopettamispäätös on joskus vaikea, mutta välttämätön. Siihen on tarvittaessa ystäväpiirin annettava apua.

 

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi onnettomuudesta tutkintaselostuksen 26.9.2022. Selostus löytyy Otkes:n internetsivuilta. Otkes antoi kolme suositusta:

  • Liikenne- ja viestintävirasto lisää yleisilmailijoiden tietoisuutta vaatimuksesta erillishyväksyntään liittyen harrasterakenteisten ja experimental-ilma-alusten käyttämiseen koulutuksessa.
  • Euroopan lentoturvallisuusvirasto lisää ilmailulääkäreiden tietämystä ja taitoja monisairaiden, iäkkäiden lentäjien terveydentilan arvioinnista.
  • Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö päivittää lääketieteellistä käsikirjaa siten, että iän vaikutusta huomioidaan kattavammin useiden eri sairauksien kohdalla ilmailulääketieteelliseltä kannalta.

Onnettomuuspaikan läheisyydestä oli sivullinen löytänyt osan potkurin lavasta ja tuonut paikallisen kerhon tiloihin. On hyvä huomioida Ilmailulain pykälä 123: ”Sen, joka löytää ilma-aluksen tai sen osan taikka ilma-aluksessa kuljetetun tavaran olosuhteissa, joissa on aihetta epäillä onnettomuuden tapahtuneen, on ilmoitettava löydöstä aina hätäkeskukselle. Ilmoitus voidaan tehdä myös lentopelastuskeskukselle, poliisille tai merialueella meripelastuksen johtokeskukselle. Löydettyä esinettä ei saa siirtää ilman asiaa tutkivan viranomaisen lupaa, ellei siihen ole painavaa syytä”.