Poikkeamien raportointi luo pohjaa turvalliselle harrastamiselle

torstai 27.08.2020
TEKSTI NILS ROSDTEDT

Ilmailun turvallisuutta kehitetään ottamalla opiksi ilmailussa sattuneista virheistä ja vaaratilanteista. Ilmailuliitto vastaa osaltaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

 

Ilmailu on nykyisin turvallista lajista riippumatta. Toisin oli toiminnan alkuaikoina 1900-luvun alussa, ja vielä sotien jälkeen lentämisessä oli mukana tietty vaaran ja seikkailun maku. Eräs keinoista, joilla nykytilanteeseen on päästy, on oppiminen muiden virheistä ja vaaratilanteista. Toimintaympäristömme muuttuu kuitenkin koko ajan. Odotukset kasvavat, ja uusia lentoturvallisuusriskejäkin ilmaantuu, samalla kun perinteinen kasvokkain tapahtuva keskustelu vähenee tai muuttuu virtuaaliseksi. Tarvitaan siis kehitystä sekä turvallisuuspoikkeamien raportoinnissa että niiden käsittelyssä ja analysoinnissa.

 

Poikkeamaksi kutsutaan onnettomuutta, vaaratilannetta, tai tapahtumaa, joka olisi voinut johtaa onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen. Poikkeamaraportista käytetään myös nimityksiä lentoturvallisuusilmoitus tai ilmoitus vaaratilanteesta.

 

Suomen Ilmailuliitossa turvallisuustyö nousi liiton strategian painopistealueeksi vuosien 2013–2014 useiden onnettomuuksien johdosta, jolloin ministeriön aloitteesta perustettiin Traficomin vetämä harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti.

 

Katsomme nyt tavallisen ilmailijan näkökulmasta, miten hän ilmoittaa havaitsemastaan poikkeamasta ja miten ilmoitusta hyödynnetään kaikkien ilmailijoiden hyväksi.

 

Ilmoituksen voi tehdä verkossa

Jos olet havainnut lennolla tai kentällä poikkeaman (vaaratilanteen), suuntaa kohti tätä verkkosivua. Avaa jonkin kolmesta Lentoturvallisuusilmoitus-kaavakkeesta, riippuen siitä, koskeeko poikkeama lentotoimintaa, drone-toimintaa vai itse lentopaikan toimintaa ja täytä 4–5-sivuinen sähköinen lomake. Eräitä valintanappeja painettaessa, esimerkiksi jos poikkeamaan osallistui useampi kuin yksi ilma-alus, avautuu lisäikkuna, jossa on lisäkysymyksiä. Lähetä-nappia painamalla ilmoitus lähtee Traficomille. Jos haluat itsellesi kopion ilmoituksesta, tallenna se ennen lähettämistä, sillä lomake ei tallennu automaattisesti.

 

Lomake voi vaikuttaa hieman raskaalta, mutta pienellä harjoittelulla sen logiikka kyllä avautuu. Motivaatio pienenkin poikkeaman raportointiin on helppo löytää, sillä jokainen ilmoitus on tärkeä. Riskien kasaantuminen ja joskus vakavakin onnettomuus voidaan estää poikkeamia analysoimalla ja niihin puuttumalla.

 

Jos kerhossasi on jo otettu käyttöön liiton tarjoama turvallisuudenhallintajärjestelmä eli Kerho-SMS, lähetä kopio ilmoituksesta myös kerhon turvallisuusvastaavalle. Ja jos kyseessä on vakava vaaratilanne tai onnettomuus, ilmoita myös Otkesiin eli Onnettomuustutkintakeskukseen.

 

Yllä oleva koskee kaikkia harrasteilmailun lajeja paitsi laskuvarjohyppäämistä. Laskuvarjohyppytoiminnan poikkeamat eivät kuulu viranomaiselle hyppylentotoimintaa lukuun ottamatta. Ilmailuliiton Laskuvarjotoimikunta (LT) ylläpitää oman turvallisuusilmoitusjärjestelmän hyppääjille. Sen osoite on laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi .

 

Analyyseistä tiedotetaan

Monesti on kritisoitu sitä, että poikkeamista pitää raportoida, mutta palautetta tai johtopäätöksiä saa turhaan odottaa. Viime vuosina yleis- ja harrastelentämisen osalta on tapahtunut selvää kehitystä etenkin tiedottamisen osalta.
Traficom julkaisee keräämästään aineistosta nykyään tilakuvan neljännesvuosittain.  Sieltä löytyy yhteenvedon lisäksi muun muassa kuvaukset edellisen vuosineljänneksen onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista.

 

Vielä havainnollisemmin voi turvallisuuspoikkeamiin tutustua uudessa interaktiivisessa, päivittyvässä koosteessa.

Pilottihankkeena sivustolle on koottu purjelennon tapahtumia, joista kerrotaan ilman tunnistetietoja samaan tapaan kuin esimerkiksi Sailplane & Gliding -lehdessä. Tiedottaminen katkaisee turhilta huhuilta siivet ja samalla muistuttaa mokan mahdollisuuksista.

Purjelennon poikkeamat keväältä 2020.

 

Parhaimmillaan tiedot uusista poikkeamista ilmestyvät Liikennefakta-sivustolle alle kuukauden viiveellä. Sivusto sisältää myös useita työkaluja, joilla tietojen esitystapaa voi suodattaa ja muokata eri tavoin. Tilakuvan lisäksi Traficom julkaisee aika ajoin myös turvallisuustiedotteita, joilla ilmailijoita muistutetaan esimerkiksi talvilentokauden ajankohtaisista aiheista ja turvallisuusriskeistä.
Ilmailuliitossa analysointityötä tehdään vapaaehtoistyönä pienessä asiantuntijatyöryhmässä, joka saa käyttöönsä Traficomin keräämät poikkeamaraporttikoosteet ilman osallisten henkilötietoja tai lentokoneiden rekisteritunnuksia. Näistä asiantuntijat ovat laatineet vuosittaiset kooste-artikkelit ILMAILU-lehteen moottorilennon, ultrakevytlennon ja purjelennon osalta, ja myös kirjoittaneet teema-artikkeleita esimerkiksi lentokauteen valmistautumisesta. Tämä työ on nyt integroitumassa yhä tiiviimmin liiton Turvallisuustoimikunnan toimintaan. Näkyvänä tuloksena on Ilmailuliiton kesäkuussa julkaisema, lentokoneiden tankkaukseen liittyviä riskejä käsittelevä turvallisuustiedote, joka pohjautui Traficomin edellä mainittuun aineistoon.

 

Kolmas poikkeamia tutkiva taho on Otkes, joka nimensä mukaisesti keskittyy yleisilmailussa onnettomuuksien ja eräiden vakavien vaaratilanteiden tutkimiseen, harrasteilmailussa lähinnä vain kuolonuhreja vaatineisiin onnettomuuksiin. Viime vuosina Otkesilla on ollut melko vähän tutkittavaa, kun yleis- ja harrastelennon kuolonuhrien yhteenlaskettu määrä on ollut niinkin alhaalla kuin 0–1 henkilöä vuosittain. Kuluvana vuonna Otkesilta on tosin ilmestynyt parikin tutkimusta, joissa on ollut kyse lentokoulutuksen aikana sattuneista onnettomuuksista tai vaaratilanteista. Otkesin perinpohjaiset tutkinnat löytyvät osoitteesta turvallisuustutkinta.fi.

 

Katse eteenpäin

 

Vaikka harrasteilmailun turvallisuustaso on nyt yleisesti ottaen hyvä, turvallisuustyössä ei voi jäädä polkemaan paikalleen. Turvallisuustoimikunnan työpöydällä on nyt työn ulottaminen myös kerhotasolle, lähemmäksi itse harrastustoimintaa. Tässä hankkeessa on kaksi tärkeää komponenttia: Kerho-SMS eli turvallisuuden hallintajärjestelmän malli kerhoille, sekä verkkopohjainen turvallisuusilmoitusjärjestelmä kaikkien harrastelajien joustavaan poikkeamailmoittamiseen. Lisätietoja tästä on tulossa syksymmällä.

 

Kirjoittaja Nils Rostedt on Ilmailuliiton turvallisuustoimikunnan jäsen, Traficom-analyysiyhteistyön asiantuntija sekä moottorilentotoimikunnan varapuheenjohtaja.