Kaikki Ilmailuliiton kantaaottavat ja vastustavat lausunnot vaikuttivat päätöksiin

torstai 16.02.2023
TEKSTI Mikke Hernetkoski

 

Lausuntojen vaikuttavuusarviointi 2022

 

Ilmailuliiton lausunnot vaikuttivat hyvin vuonna 2022. Kaikissa Ilmailuliiton kantaa ottavissa tai vastustavissa lausunnoissa lopputulos oli kaikkia osapuolia miellyttävä. Liitto antoi 43 lausuntoa.

 

 

Suomen Ilmailuliiton keskeisiin edunvalvontatehtäviin kuuluu lausuntopyyntöihin vastaaminen. Ilmailuliitto vastaanottaa säännöllisesti lausuntopyyntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi ilmatila- ja säädösmuutoksiin liittyen. Lausuntopyynnöt käydään läpi yksitellen, ja ensiasteisen suodatuksen jälkeen ne voidaan välittää aihetta käsitteleville asiantuntijaryhmille tai toimikunnille edunvalvontapäällikön kautta. Lähtökohtaisesti edunvalvontapäällikkö valmistelee lausunnot.

 

Lausunnot ovat tehokas ja käytännönläheinen keino vaikuttaa harraste- ja urheiluilmailulajien toimintaedellytyksiin Suomessa. Koska Ilmailuliitto on valtakunnallinen, kymmentä harrasteilmailun lajia edustava keskusjärjestö, on liiton lähettämillä lausunnoilla merkittävä painoarvo.

 

 

Lausunnot vaikuttivat hyvin

Lausuntojen vaikuttavuutta on analysoitu vuosittain suoritettavassa lausuntojen vaikuttavuusarvioinnissa. Lausuntojen vaikuttavuutta tutkitaan vaikuttavuusarviointitaulukkoa apuna käyttäen. Taulukon ydin perustuu kolmeen muuttujaan: Ilmailuliiton lausunnon sisältöön, lausuntopyynnön lähettäjän päätökseen ja lisätiedot kenttään. Lausunnon sisällön ja päätöksen yhdenmukaisuutta tutkittaessa voidaan tehdä olettama lausunnon vaikuttavuudesta. Vuonna 2022 Ilmailuliiton lausunnot vaikuttivat hyvin, sillä Ilmailuliiton kantaa ottavissa tai vastustavissa lausunnoissa lopputulos oli kaikkia osapuolia miellyttävä.

 

Ilmailuliiton ilmatilavarauksiin ja muihin ilmatila-asioihin liittyvät lausunnot olivat vaikuttavia. Erityisen positiivista oli se, että lausuntojen kautta oli mahdollista päästä sopimaan ilmatilankäyttöön liittyvistä asioista suoraan ilmatilan varaajan kanssa.

 

 

Keskustelu edistää yhteisymmärrystä
Suorassa keskusteluyhteydessä tulee usein esiin ilmatilankäytöllisiä asioita, joita ei olisi voinut päätellä pelkästä ilmatilavarauksesta. Esimerkiksi uuden, drone-toiminnalle perustettavan väliaikaisen vaara-alueen EFD786 – KUUSAJÄRVI osalta Ilmailuliitto lausui toiminnan ja ilmatilan tosiasiallisen käytön kuvauksen olevan TEMPO D -alueen hakemuksessa puutteellista, jonka johdosta alueen varaaja soitti edunvalvontapäällikölle. Puhelinkeskustelussa ilmeni dronen tosiasiallisen lentokorkeuden olevan noin 40 metriä maanpinnasta, vaikka TEMPO D -alueelle asetettu yläraja oli 120 metriä maanpinnasta mikä on yleistä tämänkaltaisessa lentotoiminnassa.

 

Ilmailuliitto lähetti korjaavia toimenpiteitä vaativan lausunnon myös 11.11.2022 valtioneuvoston asetuksesta ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausunnon vaikuttavuus oli osittainen, sillä lausunnossa ehdotettu EFP15-kieltoalueen poisto ilmailukartoilta toteutettiin, mutta perustettavien uusien rajoitusalueiden ylärajat jätettiin ennalleen, vaikka lausunnossa pyydettiin niitä perustellusti korjaamaan.

 

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin

Kirjoittaja toimii Ilmailuliiton edunvalvontapäällikkönä