Ilmailun säädösinfossa kerrottiin ajankohtaisista säädöksistä ja määräyksistä

tiistai 11.04.2023
TEKSTI NILS ROSTEDT
KUVAT NILS ROSTEDT
Traficomin säädösinfossa ilmailijat päivittävät tietonsa muuttuneiden määräysten osalta.

 

Traficom järjesti säädösinfon 2.2.

 

Ilmailun säädösinfo on Suomen ilmailuviranomaisen eli Traficomin vuosittain järjestämä tilaisuus, jossa esitellään uusia ja työn alla olevia ilmailua koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Se on samalla hyvä tilaisuus tavata tuttuja ja ilmailun ystäviä ja vaihtaa kuulumisia uuden lentokauden lähestyessä.

 

 

Tänä vuonna tilaisuus pidettiin uusissa tiloissa eli Pasilan virastokeskuksen auditoriossa. Traficomin ilmailuasioista vastaava johtaja Jari Pöntinen esitti tervetuliaissanat ja kertoi lyhyesti kansainvälisestä ilmailun sääntelystä, johon Traficom osallistuu varsin aktiivisesti. Tämän jälkeen päästiin asialistaan. Ensimmäisenä aiheena oli Suomen ilmailulainsäädännön uudistus, josta kertoi johtava asiantuntija Susanna Metsälampi.

 

Suomen ilmailulakiin on tullut kaksi keskeistä muutosta. Uusien EU-tasolla voimaan astuneiden ja miehittämättömille ilma-aluksille tarkoitettujen niin sanottu U-space-ilmatilan säädösten myötä ilmailulakiin on lisätty :

• uusi 11d §, joka valtuuttaa Traficomin Suomen U-space-ilmatilan perustavaksi elimeksi;
• uusi 11e §, joka velvoittaa Traficomia asettamaan UAS-ilmatilavyöhykkeitä koskevan tiedon saataville yleisesti käytettävässä yhtenäisessä digitaalimuodossa. Näihin kuuluvat myös U-space-ilmatilat. Traficom voi ulkoistaa tämän palvelun;
• uusi 108a §, joka antaa valtioneuvostolle oikeuden nimetä Suomeen U-spacen yhteisen tietopalvelun (Common Information Services) tarjoajan. Jos yksinoikeudella toimivaa palveluntarjoajaa ei nimetä, Traficom vastaa tämän elimen tehtävistä;
• uusi 115 a §, joka valtuuttaa Traficomin antamaan EU:n U-space-asetusta täydentäviä tarkempia määräyksiä tiedoista, joita on asetettava saataville.

 

Toinen isompi uudistus koskee lentoesteitä. Laissa on tarkennettu lentoesteiden luvitusta ja luvan hakemista koskevia pykäliä.
Lisäksi ilmailulaissa on tarkennettu lentopaikan käytön kieltämistä koskevaa 88 pykälää muun muassa maanpuolustus- tai pelastustehtävien johdosta. Uusi 116 a § mahdollistaa S-moodikoodien rekisteröinnin myös miehittämättömille ilma-aluksille.

 

Ilmailulain lisäksi muutoksia on tullut myös liikennepalvelulakiin. Sen 128 § tarkentaa niin kutsuttua Annex I-ilma-aluksilla tapahtuvaa lentotoimintaa. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain matkustajien kuljettamista maksua tai kustannukset kattavaa korvausta vastaan historiallisilla ilma-aluksilla, entisillä sotilaskoneilla ja niiden jäljitelmillä (ns. ”DC-3-pykälä”).

 

 

Uutta koulutustoimintaan
Seuraava pääaihe oli koulutustoiminnan uudet säädökset, joista kertoi johtava asiantuntija Helena Pietilä. Hän kertoi aluksi helikopterilentäjiä koskevista uusista EU-määräyksistä, jotka kuitenkin sivuutamme tässä.

 

 

Huomattavasti tärkeämmät yleis- ja harrasteilmailulle ovat OPS M3-2:n uudet niin sanotut lentoaikarajoitukset koulutustoiminnassa. Määräys koskee niin ATOja kuin lentokerhoja (kts. OPS M3-2 kohta 3.5).
• Peruskoulutuksessa oppilaan tuntiraja on max. 2 h ilma-aikaa per vuorokausi ennen ensimmäistä yksinlentoa, sen jälkeen max. 3 h. Koulutusjaksojen välissä on oltava 12 h taukoa.
• Rajoitus ei koske päivän ainoana harjoituksena lennettävää matkalentotehtävää.

Osasta näistä rajoituksista voi hieman poiketa tapauskohtaisesti, tarkemmat tiedot löytyvät määräyksestä OPS M3-2. Huomaa, että OPS M3-2 koskee kaikkia kaupallisia koulutusorganisaatioita (sekä ATOt että DTOt), mutta ei-kaupallisia kouluja koskee vain määräyksen kohta 3.5 peruslentokoulutuksen osalta.

Tavanomaisiin laskuvarjohyppy- ja hinauslentoihin lento- ja työaikarajoituksia ei sovelleta, sillä ne eivät ole luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

 

 

Pietilä kertoi myös tulevista, vireillä olevista EU-säädösmuutoksista. Kolme sivua pitkästä luettelosta poimimme seuraavat, jotka siis ovat vielä luonnosasteella:

Ohjaajakoulutus (FCL)
• Konsultaatio tulossa alkuvuonna 2023
Part-MEDin päivitys (medikaalit)
• EASA Opinion alustava aikataulu Q2/2023
Opettajien vaatimukset + CPL-oppimistavoitteet
• NPA-konsultaation alustava aikataulu Q1-2/2024
• Tämä koskettanee myös yleisilmailun lennonopettajia
Sähköiset lupakirjat (EPL)
• Konsultaation alustava aikataulu Q4/2023
• koskee niin lentäjiä kuin lennonjohto- ja huoltohenkilöstöä (FCL, ATCO ja Part-66)
UAS + FCL/VTOL+ kauko-ohjaajien lupakirjat
• Tässä hankkeessa kehitetään ohjaajakoulutuksen vaatimuksia niin miehitetyille VTOL-lentolaitteille kuin miehittämättömille ilma-aluksille.
• VTOL-tyyppikelpuutus: opinion arviolta Q1/2023
• Ab-initio-koulutus VTOL + kauko-ohjaajat: NPA-konsultaation alustava aikataulu 2024
PPL autogiroille ei-kaupalliseen VFR-toimintaan
• EASA opinion tulossa arviolta Q3/2023

 

 

Harrasteilmailun uusista vaatimuksista
Pietilä esitti myös tämän osuuden.

 

PEL M2-70
Ns. ultralupakirjamääräyksen PEL M2-70 muutos liittyy OPS M1-20-määräyksen kumoamiseen. Ne OPS:n vaatimukset, jotka koskevat ultrakevytlentäjän lupakirjoja, on siirretty PEL M2-70-määräykseen.

Tähän PEL-määräykseen on myös selvennetty, että ultrakevytlentokoneen vesilentoa, hinauslentoa, taitolentoa ynnä muuta varten lentäjällä on oltava voimassa oleva kelpuutus SEP-koneella tai hänen on hankittava siihen oikeus määräyksen PEL M2-70 mukaisesti.
PEL M2-70 sisältää nyt myös ultrakevyen lentokoneen taitolento-oikeuden, joka otetaan käyttöön 1.1.2024. Vaatimukset tälle ovat samat kuin EU-sääntelyn Part FCL.800:ssa, muun muassa teoriakoulutus ja viiden tunnin taitolentokoulutus.

 

 

OPS M2-11
Merkittäviä muutoksia on tullut myös määräykseen OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla (lähinnä niin sanotut Liite 1-ilma-alukset ja B2-luokan ultrat).

Kohta 7.1.15: Jos peräkkäin istuttavaa ilma-alusta käytetään koulutukseen tai tarkastuslentoihin, kummassakin ohjaamossa on oltava hallintalaitteet, joita pystytään käyttämään opettajan ja ohjaajan paikalta. Jos muuhun toimintaan eli esimerkiksi matkalentoon, käytettävään lentokoneen toissijaisessa ohjaamossa ei ole siiveke-, korkeus- ja sivuperäsinohjainlaitteita ja tehonsäädintä, on toissijaisen ohjaamon mahdolliset vaillinaiset ohjainlaitteet ja tehonsäädin poistettava tai estettävä niiden käyttö. Vaihtoehtoisesti toissijaisen ohjaamon hallintalaitteisto on täydennettävä asentamalla puuttuvat ohjainlaitteet ja/tai tehonsäädin.

Kohdassa 7.1.16 on uudet vaatimukset varamittareista. Jos kansallisessa ilma-aluksessa on vain yksi lentotietoja antava niin sanottu EFIS-kuvaruutunäyttö, on ilmanopeuden näyttämiseksi oltava varamittari ja ohjaussuunnan ilmaisemiseen jokin vaihtoehtoinen menetelmä, mihin kuitenkin kelpaa GPS-laite, joka voi olla älypuhelimessakin.
Seuraava muutos on kohdassa 7.1.3. Korkeusmittarin on oltava tarkkuuskorkeusmittari, joka näyttää korkeuden jalkoina (purjekoneissa joko jalkoina tai metreinä) ja asetusasteikossa on hehtopascal- tai millibaarijaotus. Muita kuin vaatimuksen mukaisia korkeusmittareita ei saa asentaa 1.1.2024 jälkeen, ja jo asennetut on vaihdettava vaatimusten mukaisiin 1.1.2029 mennessä.

Uudessa OPS M2-11 -määräyksessä on myös huomioitu EU:n lentotoiminta-asetuksen 965/2012 liitteen VII eli osan NCO uusimmat muutokset. OPS M2-11:n soveltamisalaan on myös lisätty EASA-perusasetuksen liitteessä I tarkoitetut purjelentokoneet ja ilmapallot, kuitenkin niin että pääosin seurataan EU-vaatimuksia. Määräyksessä on myös poikkeamismahdollisuus.

 

 

AIR M5-1 ja 5-2
Määräykseen AIR M5-1 (Harrasterakenteisten sekä tutkimus-, kokeilu- tai tieteellisiin tarkoituksiin valmistettujen ilma-alusten lentokelpoisuusvaatimukset) on myös tullut muutos 2022. Sen soveltamisalaa on laajennettu kattamaan myös niin sanotut koe-ilma-alukset. Määräykseen on lisätty myös pyöriväsiipisiin sekä ilmaa kevyempiin ilma-aluksiin sovellettavat vaatimukset. Tämän lisäksi AIR M5-1:ssa on huomioitu sähkömoottorikäyttöiset harrasterakenteiset ilma-alukset lisäämällä vaatimuksia muun muassa maadoitusjärjestelmästä, akkujen sijoituksesta, voimalinjan valvontamittareista ja lento-ohjekirjassa ilmoitettavista teknisistä tiedoista.

 

 

Lopuksi määräyksestä AIR M5-2 on poistettu vaatimus harrasterakenteisen ilma-aluksen rakennusluvasta, sillä lupaa ei nykyisen ilmailulain mukaan enää vaadita. Määräyksessä on myös selvennetty muun muassa rakennuskertomuksessa annettavia tietoja ja koelento-ohjelman sisältöä.

 

PART-IS
Seuraava aihe oli ilmailun kyberturvallisuuden nykyinen ja tuleva sääntely ja sen esitti johtava asiantuntija Tomi Salmenpää. Tätä monelle vierasta aihetta voi kuvailla yleisesti ilmailun kyberturvallisuutena, joka sisältää tai tulee sisältämään lainsäädännöllisesti kyberturvallisuusriskien hallinnan yhteiskunnan toiminnan varmistamiseksi (NIS-direktiivi), Ilmailun turvaamiseksi (turva-asiat) sekä lentoturvallisuuden (safety) varmistamiseksi.

 

Harrasteilmailussa onneksi tämä aihe on toistaiseksi melko lailla taka-alalla verrattuna kaupallisen ilmailun esimerkiksi lentoyhtiöiden ja ilmailuviranomaisen tilanteeseen, missä kyberturvallisuuden riskeillä on suurempi vaikutus ilmailuun.

 

EU:ssa on hyväksytty uusi säädöspaketti eli niin sanottu Part-IS (Information Security), jossa näitä asioita viedään ilmailulainsäädäntöön. Ensimmäinen revisio Part-IS-asetuksesta (EU) 2023/203 julkaistiin 2. helmikuuta 2023 ja maaliskuun 2023 aikana on määrä aloittaa konsultaatio, joka toimii pohjana vuoden 2023 lopussa julkaistavalle, asetusta tarkentavalle AMC/GM-ohjeistolle.

 

 

Maahuolinta
Säädösinfon viimeinen osuus oli Ilmailun maahuolinta, josta kertoi erityisasiantuntija Pasi Piirainen. Yleis- ja harrasteilmailun kannalta tärkein uutuus on vastikään julkaistu ”Ohje tankkauksesta valvomattomilla lentopaikoilla” (OPS T1-15). Se sisältää koko joukon hyödyllisiä ohjeita korpikentillä tankkaamisesta.

 

Hyödyllinen tilaisuus
Kaiken kaikkiaan säädösinfo oli informatiivinen ja antoi hyvät eväät valmistautua tulevan lentokauden uusiin määräyksiin. Tilaisuuden esitykset ovat ladattavissa Traficomin sivuilta hakusanalla Ilmailun säädösinfo 2023.

LISÄÄ AIHEESTA