lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmailumääräykset muuttuivat – oletko kartalla?

sunnuntai 03.10.2021
TEKSTI NILS ROSTEDT

Käymme läpi yleis- ja harrasteilmailun kannalta merkittävät määräysten uudistukset viime vuoden, 2020, syksystä lähtien.

 

 

Viime vuoden alussa alkanut koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin lentämiseen ja etenkin ilmailuviranomaisten toimintaan. Pandemian torjuntaan liittyvät toimet ovat vieneet paljon aikaa ja resursseja. Tästä huolimatta myös perinteinen määräysvalmistelu on jatkunut ja uusia säädöksiä ilmestynyt. Niitä ovat tehneet kansallisesti Traficom ja EU-tasolla EASA ja komissio.

 

Traficomin kansalliset säädökset

Tarkastuslentotoimintamääräyksiä uudistettiin

Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset PEL M2-16 ja TRG M1-6 on uudistettu 6.10.2020.
Määräyksestä PEL M2-16 on poistettu ne osat, jotka koskevat lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista EU-sääntelyn piiriin siirtyneitä lentolupakirjoja ja kelpuutuksia varten. Määräykseen on lisätty kokemusvaatimukset autogirotarkastuslentäjille ja lennonopettajien tarkastuslentäjille. Lentokoneiden tarkastuslentäjän valtuutuksen (FE(A)) haltijoille, joilla on opetusoikeus ultrakevyillä lentokoneilla, annetaan oikeus ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja myös ultrakevytlentokoneilla.

 

 

Uusi TRG M1-6 koskee kaikkea kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvaa tarkastuslentotoimintaa, eikä siis aiemman määräyksen tavoin yksinomaan harrasteilmailun tarkastuslentoja. Lentokokeen tai tarkastuslennon hyväksymisraja on muutettu linjaan EU-vaatimusten kanssa niin, että jatkossa yhden kohdan hylätty suoritus johtaa kyseisen tarkastuslennon osan hylkäämiseen. Aiemmin koko koe hylättiin.

 

 

Määräysmuutos: Kansallinen lentokoulutus (TRG M1-7)
Määräysmuutoksella otetaan käyttöön kansallisen sääntelyn piiriin kuuluville ohjaamomiehistön teoria- ja lentokoulutusorganisaatioille ilmoituksenvaraisuus, joka on ollut EU-sääntelyn mukaisessa koulutuksessa mahdollista jo aiemmin (DTO). Määräys tuli voimaan 9.11.2020 ja koskee muun muassa ultrakevytkouluttajia.

 

 

Aiemmin pelkästään harrasteilmailun lentokoulutusta koskeneen määräyksen TRG M1-7 soveltamisalaa on muutettu siten, että se kattaa myös EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetuilla lentokoneilla ja helikoptereilla sekä muun muassa historiallisilla ilma-aluksilla annettavan lentokoulutuksen, jolloin määräys TRG M1-1 on voitu kumota.

 

 

Määräyksessä myös asetetaan koulutuslennoille kahden tunnin päivittäinen enimmäisaika, joka sisältää koululentojen lisäksi matkalennot, yksinlennot ja koulutustarkastuslennot. Erityistapauksissa tätä aikaa voidaan kuitenkin perustellusta syystä pidentää koulutuspäällikön hyväksynnällä, jos koulutusaika ei muutoin riitä matkalentovaatimusten täyttämiseen.

 

 

Uusi dronelaki voimaan viime vuodenvaihteessa
Kuten ILMAILU-lehdessäkin on aiemmin kerrottu, koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus 2019/947 tuli voimaan vuoden 2020 viimeisenä päivänä. Jatkossa kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Lennätyskäytäntöihin uudistus toi joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyvät jatkossakin.

 

 

Määräysmuutos: Dronemääräys OPS M1-32
Määräysmuutos kattaa EU:n niin sanotun droneasetuksessa 2019/947 säädettyjen siirtymäaikojen ensimmäisen vaiheen. Siirtymäsäännöksen perusteella ilmoituksenvarainen toiminta voi jatkua aiempien kansallisten sääntöjen mukaan 31.12.2021 saakka, minkä jälkeen siirrytään noudattamaan asetuksen 2019/947 mukaisia sääntöjä. Määräys OPS M1-32 on muutettu määräaikaiseksi siten, että se on voimassa ensi vaiheessa 31.12.2021 asti. Tämän jälkeen määräystä tullaan muuttamaan uudelleen droneasetuksessa lennokkikerhoille 1.1.2023 asti annetun siirtymäajan kattamiseksi.

 

 

Määräysmuutos: Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus ja valmistus AIR M5-10

Tähän ilmailumääräykseen on tehty EASA-perusasetuksen mahdollistaman ultrakevyiden ilma-alusten painorajan korotuksen edellyttämät muutokset. Ne mahdollistavat kokonaispainoltaan maksimissaan 600 kilogramman painoisten ultrakevytkoneiden ja maksimissaan 650 kiloisten vesikoneiden käyttöönoton Suomessa.

 

 

Määräyksessä määritellään ultrakevyille ilma-aluksille kaksi eri kategoriaa. Niistä B1 sisältää EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetut, kevyemmän painorajan mukaiset UL-ilma-alukset (450/472,5 kg) ja B2 taas uuden korotetun painorajan (600 kg) mukaiset painavammat ultrat. Näille asetetaan myös erilaiset kuormattavuusvaatimukset. Määräys tuli voimaan 1.1.2021 samaan aikaan ilmailulain vastaavan muutoksen kanssa.

 

 

Muutettu määräys: Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70

Tässä 29.01.2021 päivätyssä muutoksessa lisätään määräykseen vaatimus eroavuuskoulutuksesta. Se vaaditaan siirryttäessä kevyemmistä luokan B1 ultrakevytlentokoneista raskaampiin luokan B2 koneisiin.

 

 

Muutettu määräys: Transponderivyöhykkeet OPS M1-31, 14.4.2021
Muutoksella nimetään uusiksi transponderivyöhykkeiksi Oulun EFOU, Turun EFTU ja Vaasan EFVA lentoasemien lähestymisalueet eli TMA:t. Näillä alueilla ilma-aluksessa on siten jatkossa oltava painekorkeuden ilmoittava transponderi ja sen käyttö on pakollista.

 

 

Uusi ohje vesiliikennelain vaikutuksista vesilentämiseen
Traficom, Vesilentokerho ry ja Suomen vesi- ja suksilentoyhdistys ry ovat yhteistyössä laatineet tiedotteen, jossa selvennetään 1.6.2020 voimaan tulleen vesiliikennelain soveltamista vesilentotoimintaan. Toukokuussa julkaistussa tiedotteessa käsitellään muun muassa vesiliikennettä valvovan viranomaisen oikeutta pysäyttää ja tarkastaa vedessä rullaava vesilentokone sekä vesiliikennelain mukaisten kielto- ja rajoitusalueiden ja nopeusrajoitusten soveltuvuutta vesilentotoimintaan. Lisäksi selvennetään vesilentokoneen varustevaatimuksia ja vesiliikenteen väistämissääntöjä. Tiedote löytyy Traficomin internetsivuilta.

 

 

Uusi lentokelpoisuusmääräys Rotax-moottorien kaasuttimien tarkastuksesta
Suomessa on sattunut Rotax 912 -sarjan moottoreilla varustetuille ilma-aluksille useita pakkolaskuun johtaneita moottorihäiriöitä, joiden syynä on ollut kaasuttimen kohon vikaantuminen sen kuluneisuuden vuoksi. Tämän vuoksi 17.5.2021 julkaistussa määräyksessä vaaditaan 30.5.2021 mennessä tarkastamaan moottoriin asennettujen kaasuttimien käyntiaika edellisen 200 tunnin tarkastuksen jälkeen. Eli jos se on vielä tekemättä, nyt on jo korkea aika!

 

 

Määräyshankepäätös: Lentokoneille tarkoitetut valvomattomat maalentopaikat AGA M1-1
Traficom käynnisti kesäkuussa määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys AGA M1-1, Lentokoneille tarkoitettujen valvomattomien lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus. Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan syksyllä 2021.

 

Määräykseen on ennen kaikkea tarkoitus lisätä vaatimukset, jotka koskevat valvomattoman lentopaikan hyväksymistä mittarilentotoimintaan. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää lentopaikan pitäjän vastuuta estetietojen ajantasaisuudesta sekä velvoittaa laatimaan pelastussuunnitelma myös valvomattomille lentopaikoille.

 

 

Muutos: GEN T1-10 Radiopuhelinliikenteen sanonnat
Tässä 17.6.2021 julkaistussa ilmailuohjeessa on huomioitu EU:n SERA-asetuksen (EU N:o 923/2012) viimeisimmät muutokset ja julkaistu SERA.14001 AMC ja GM-aineiston suomennokset.

 

 

Uusi määräys: UAS-ilmatilavyöhykkeet OPS M1-29
Traficom on 23.6.2021 antanut uuden määräyksen, jolla perustetaan miehittämätöntä ilmailua koskevat kieltävät, rajoittavat ja sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet. Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi sekä päätöksellä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Määräys tuli voimaan 23.7.2021.

 

 

Ennakkotietoa mittarilentomenetelmiä koskevan EU-asetuksen sovellettavaksi tulosta

Tämän 23.6.2021 julkaistun tiedotteen aiheena on valvomattomien lentopaikkojen IFR-lentomenetelmien hyväksyntä ja käyttöönotto. Asiaa säätelevä komission täytäntöönpanoasetus EU 2020/469 tulee sovellettavaksi 27.1.2022 lukien. Sitä tarkentava ilmailumääräys ANS M1-1, jossa annetaan lentomenetelmäsuunnittelua koskevat kansalliset kriteerit EU-asetuksen mukaisesti, on parhaillaan valmisteilla ja sen odotetaan tulevan voimaan vielä kesän 2021 kuluessa. Sen tarkoituksena on mahdollistaa menetelmien laatiminen jo ennakkoon, jotta ne voidaan ottaa käyttöön heti EU-asetuksen salliessa 27.1.2022 lähtien.

 

Lisätietoja Traficomin sivuilta

Tarvitsetko lisätietoja jostakin näistä kansallisista uudistuksista? Löydät ne Traficomin verkkosivuilta ja hakusanoilla Traficom, ilmailu ja uutiset pääset jo varmasti eteenpäin.

 

 

EU-säädökset ja niiden päivitykset

Käymme tässä osiossa läpi muutamat tärkeimmät harraste- ja yleisilmailua koskevat uudet ilmailun EU-säädökset viime ja tältä vuodelta.

 

Liite I-ilma-aluksilla lennettyjen lentotuntien hyväksikäyttö
Tämä merkittävä uudistus on kaksiosainen. PPL- tai LAPL-lupakirjan voimassa pitämiseksi vaadittavan viimeaikaisen lentokokemuksen lentotunnit voidaan nyt kerätä myös niin sanotun Liite 1-koneella, mukaan lukien ultrakevyet. Säädösmuutos on kirjattu FCL-asetuksen muutokseen nro 14, (tunniste 32020R2193) pykälään FCL.035(a)(4).

 

Myös lentokoulutus LAPL- ja PPL-lupakirjan ja kelpuutusten hankkimista varten voidaan nyt tietyin ehdoin suorittaa Liite 1-koneilla. Tässä tapauksessa tosin ultrakevytkoneen käyttöä ei hyväksytä. Säädöspykälä on AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii) Recency and revalidation requirements.

 

 

Basic Instrument Rating – Perusmittarilentokelpuutus (BIR)

Lentäjäjärjestöt ovat yhdessä EASA:n kanssa työskennelleet jo vuosia mittarilentomääräysten kohtuullistamiseksi yleisilmailun tarpeita vastaavaksi. Tuloksena on BIR-kelpuutus, jota koskevat säädökset otettiin käyttöön aivan hiljattain eli 8.9.2021. BIR-vaatimukset löytyvät pykälästä FCL.835, joka löytyy helpoiten englanniksi EASA:n Easy Access rules for Aircrew-julkaisusta, sekä suomeksi EU-asetuksesta 2020/359.

 

 

Part M Light, Part-CAMO, Part-CAO

Viimeisenä mainittakoon Part-M Light eli uudet yksinkertaistetut huoltovaatimukset kevyille lentokoneille sekä huolto-organisaatiomääräyspaketit Part-CAMO ja Part-CAO. Ne löytyvät englanniksi Easy Access for Continuing Airworthiness -julkaisusta ja suomeksi komission asetuksesta 2020/1383.  Ne otettiin käyttöön 24.3.2021.