Ilmailuliitto: Yleis- ja harrasteilmailu on mainittava ilmailulain perustelumuistiossa

tiistai 15.02.2022
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN

 

Liikenne- ja viestintävaliokunta jatkoi 19.11.2021 ilmailulain ja eräiden muiden lakien valmistelua (HE 197/2021) kokouksessa, johon myös Ilmailuliitto oli kutsuttu kuultavaksi. Ilmailuliitto nosti esiin useita harrastusilmailua suoraan tai välillisesti koskettava seikkoja. Merkittävin on ilmailulain päivitys ja sen perustelumuistio.

 

 

Meneillään oleva ilmailun kehitys ja siitä aiheutuvat sääntelyn suunnittelutarpeet kohdistuvat jo lyhyellä aikavälillä ilmatilan alaosaan, eli nykyiseen valvomattomaan ilmatilaan. Alailmatilan, alailmatilan käytön ja lentomenetelmien suunnittelu vaikuttaa yleis- ja harrasteilmailun toimintaedellytyksiin. Ilmailuliitto edellyttää, että yleis- ja harrasteilmailu otetaan huomioon suunnittelussa.

 

 

Kuulemisvelvollisuutta laajennettava
Ilmailuliitto esittää, että yleis- ja harrasteilmailu tulee erikseen mainita ilmailulain tulkintaa ohjaavassa perustelumuistiossa. Lakimuutoksessa kuvataan pääosin valvomattomaan ilmatilaan kehittyvien toimintojen sääntelytarpeita, ja yleis- ja harrasteilmailu ovat alailmatilan suurin käyttäjäryhmä.

 

Kun suunnitellaan ilmatilan rakennetta, käyttöä ja lentomenetelmiä sekä tehdään niitä koskevaa sääntelyä, on kuultava ilmaliikennepalvelun tarjoajaa, lentopaikan pitäjää, sotilasilmailuviranomaisia sekä ilmatilan käyttäjinä yleis- ja harrasteilmailua.

 

 

Laitejärjestelmien tulee sopia yhteen
Ilmailuliitto esittää, että lain perustelumuistion lisäksi yleis- ja harrasteilmailu tulee kirjata ja mainita yhtenä kuultavana osapuolena myös lentoasema- ja ilmaliikennepalvelua ja menetelmäsuunnittelua tarjoavien yhtiöiden toimintakäsikirjoissa ja -ohjeissa.

 

Yleis- ja harrasteilmailussa lentomenetelmien edellyttämien laitejärjestelmien käyttö voi jatkua paljon pitempään kuin nopeasti kehittyvässä kaupallisessa ilmailussa. Kun suunnitellaan toimintoja ja laitejärjestelmiä U-Spaceen on ymmärrettävä olemassa olevien ilma-alusjärjestelmien olevan osa navigointimenetelmiä ja ilmaliikennekuvan muodostamista. Näitä järjestelmiä ovat esimerkiksi SSR, Flarm, ADS-B sekä UAT. U-Space on ilmatila, jossa miehittämättömät ilma-alukset on integroitu samaan hallinnoituun ilmatilaan muun lentoliikenteen kanssa.

 

Nyt käytössä olevat järjestelmät tulee huomioida myös miehittämättömän ilmailun lennonvarmistuspalveluja kehitettäessä. Miehittämättömän ilmailun UAV:n on pääosin sopeuduttava olemassa oleviin miehitetyn ilmailun järjestelmiin ja menetelmiin.

 

 

Matalalentoverkoston käyttö laajemmaksi
Harrasteilmailun mittarilentotoiminta (IFR) lisääntyy uusien kelpoisuuksien, esimerkiksi perusmittarilentokelpuutus B-IR:n kehittyessä. Lähestymismenetelmien laatiminen merkittäville valvomattomille lentopaikoille lisää näiden lentopaikkojen käyttöä ja monipuolistaa niiden liikennettä. Ilmailuliitto esittää, että matalalentoverkoston joidenkin osien käyttö olisi mahdollista myös yleis- ja harrasteilmailulle.

 

Alailmatilan käyttö ja käytön suunnittelu sekä käyttäjäryhmien toiminta ovat kaikki lisääntyneet. Käyttäjäryhmiä ovat etsintä- ja pelastusalan toimijat, viranomaiset, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja miehittämätön ilmailu.

 

Mittarilentotoiminnan (IFR) reittien ja lähestymismenetelmien suoja-alueet eivät saa estää tai rajoittaa näkölentosäännöin (VFR) lentävää liikennettä valvomattomassa ilmatilassa eikä ylipäätään muiden käyttäjäryhmien ilmailutoimintaa.

 

Miehittämättömän ilmailun palveluntarjonnan ratkaisut, miehittämättömän ilmailun liikenteenhallinta UTM, esimerkiksi U-Space eivät saa olla muita käyttäjäryhmiä pois sulkevia tai kokonaan uusiin laitejärjestelmiin perustuvia, koska ratkaisut voivat lisätä muiden käyttäjäryhmien kustannuksia.

 

Eurooppalaisten edunvalvontajärjestöjen, kuten myös Suomen Ilmailuliiton tavoitteena on, että miehittämättömän ilmailun hallintajärjestelmä tulee olla maksuton, vapaa, turvallinen, yksinkertainen ja teknisesti toteuttamiskelpoinen.

 

 

Yleis- ja harrasteilmailu on osa perustoimintoja
Lainmuutoksessa tarkennetaan, keillä on oikeus saada tehtävän kannalta välttämättömiä tietoja etsintä- ja pelastuspalvelutilanteessa. Ilmailuliitto esittää, että myös vapaaehtoiseen pelastuspalveluun osallistuvat yleisilmailun edustajat ja yksiköt tulee olla mainittuina tiedonsaajina.

 

Hallituksen esityksen aikaisemmassa lausuntopalautteessa on esitetty viranomaisen ylläpitämää esterekisteriä sekä sitä, että ilmatilankäyttäjillä on mahdollisuus lausua esteen vaikutuksista lentomenetelmiin.

 

Ilmailuliitto kannattaa kumpaakin esitystä. Langattoman viestinnän sekä tuulivoiman rakenteiden kasvun tulee olla hallittua, jotta turvataan lentopaikkojen toiminta- ja kehittymisedellytykset sekä taataan lentoturvallisuus myös valvomattomien lentopaikkojen läheisyydessä.

 

Jo nyt länsirannikolla lennettäessä tuulivoimaloiden määrä on huomattavan suuri, ja ne yltävät 300 metriin.
Liikenne 12 -ohjelmassa on todettu pääosin yleis- ja harrasteilmailuyhteisöiden ylläpitämien lentopaikkojen olevan osa tulevaisuuden liikenneverkkoa. Niiden ylläpito ei voi perustua vain vapaaehtoiseen harrastustoimintaan. Yhteisöjen tulee voida hakea ja saada avustuksia.