Harrasteilmailun osalta liikenneturvallisuusstrategia painottuu miehittämättömään ilmailuun

torstai 19.08.2021
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ JA JUHA SILVENNOINEN

Nyt lausuntokierroksella olevassa liikenneturvallisuusstrategiassa vuosille 2022–2026 esitetään 116 toimenpidettä, joista seitsemässä nähdään Ilmailuliitto aktiivisena toimijana. Liiton edustajana ilmailun työryhmässä on toiminut edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen.

 

Valtioneuvosto on asettanut vuonna 2001 tavoitteen tieliikennekuolemien vähentämiseksi nollaan vuoteen 2050 mennessä. Liikenneturvallisuuden kehitys on kuitenkin pysähtynyt. Liikenneturvallisuusstrategiassa esitetään toimenpiteitä kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamiseksi.

 

Strategiassa on tavoitteita ja toimenpiteitä valtakunnallisille toimijoille. Ilmailuliitolle keskeisin osa-alue on ilmailun eri lajien koulutus, tiedon ja taidon ylläpito, tiedotus sekä asiantuntijatehtävät. Liitto tulee toteuttamaan strategiaa muun muassa Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Puolustusvoimien, kuntien ja koulujen kanssa.

 

 

Miehittämättömän ilmailun harrastajat tavoitettava

Miehittämättömän ilmailun turvallisuutta halutaan edistää tukemalla lennättäjien yhteisöllisyyttä, vaikuttamalla asenteisiin ja tiedottamalla. Harrastajat ja toimijat pitää tavoittaa sekä pitää opettajien tieto- ja taitotasoa yllä. Miehittämättömän ilmailun perussäännöt sekä tarvittava lisäinformaatio pitää olla saatavilla helposti omaksuttavassa muodossa.

 

Käyttäjäryhmille kohdistetaan turvallisuusviestintää. Koulutusmateriaalia voisi olla tarjolla jo miehittämättömän ilma-aluksen ostotilanteessa. Yhtenä keinona olisi luoda harrastajille digitaalinen yhteisö, jossa voidaan jakaa ajankohtaista tietoa. Tässä työssä Lennokkitoimikunta on jo hyvin pitkällä. Työtä uuden sääntelyn jalkauttamisessa harrastajien tasolle on tehty nyt jo kaksi vuotta.

 

 

Ilmatilankäytön yhteensovittaminen

Miehittämättömän ilmailun U-space-ilmatilojen määrittelyssä sovitetaan yhteen kaikkien ilmatilan käyttäjien tarpeet. U-space -ilmatilojen toimivuutta ja hyödyntämistä kehitetään yksityisen ja julkisen sektorin vuorovaikutteisessa yhteistyössä. Tämä on Ilmailuliitolle hyvin tärkeä osa-alue, sillä harrasteilmailu on merkittävin alailmatilan käyttäjäryhmä.

 

 

Osaamisen lisääminen

Ohjaaja- ja lupakirjakoulutusta tulee jatkuvasti kehittää ja huomioida esimerkiksi teknologian tarjoamat mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen. Kehityksen myötä tehdään muutoksia ilmailun säädöksiin tai turvallisiin toimenpiteisiin.
Harrasteilmailun lennonopettajien tieto- ja taitotasoa ylläpidetään säännöllisesti vapaaehtoisilla jatkokoulutuksilla, jotta varmistetaan oppilaiden saaman koulutuksen yhdenmukaisuus.

 

Toteuttajina harrasteilmailun koulutusorganisaatiot sekä Liikenne- ja viestintävirasto.
Miehitetyn ilmailun asenteita ja turvallisuuskulttuuria kehitetään sisällyttämällä harrasteilmailun lentolupakirjoja suorittavien henkilöiden koulutukseen nykyistä enemmän asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvää oppimateriaalia. Liikenne- ja viestintävirasto tiedottaa ilmailun harrastajille ja ammattimaisille toimijoille turvallisuuskulttuuriin ja just culture -teemoihin liittyen.

 

 

Turvallisuutta toimintatapoja kehittämällä

Turvallisuuden hallinta (SMS, Safety Management System) toimintatapoja kehittämällä, tapahtumatietoja keräämällä sekä niitä analysoimalla on tulossa laajasti osaksi ilmailua. Turvallisuuden hallintajärjestelmää käytetään koulutuksessa, mutta siitä on tulossa osa kaikkea ilmailutoimintaa.

 

Vakuutusyhtiöt arvostavat jo turvallisuuden hallintatyötä muun muassa alentamalla vakuutusmaksuja, mutta se on tulossa lähivuosina ehdoksi ilmailuvakuutusten saamiselle, varsinkin kaikkein suurimmissa riskilajeissa. Suomen Ilmailuliitto jatkaa laatimansa turvallisuuden hallintajärjestelmän eli SMS:n (Safety Management System) jalkauttamista ilmailukerhoihin.

 

Lisätietoja