EU-asetus asematasovalvontapalveluista tuli sovellettavaksi

torstai 09.06.2022
TEKSTI Leila Iikkanen

Euroopan komissio on kesäkuussa 2020 antanut delegoidun asetuksen (EU) 2020/1234, jolla muutetaan lentopaikka-asetusta (EU) N:o 139/2014. Muutosasetuksen soveltaminen alkoi 20. maaliskuuta 2022. Asetus koskee asematasovalvontapalveluja, kuten ilma-alus- ja ajoneuvoliikenteen johtamista asematasolla, seisontapaikkojen jakamista, ilma-alusten opastamista sekä käynnistyslupien ja rullausohjeiden antamista. Siinä on säännöksiä myös muun muassa ilma-alusten tankkauksesta ja moottorien koekäytöstä.

 

Uutta EU-asetusta kuitenkin sovelletaan vain niihin lentopaikkoihin, jotka kuuluvat EASA-asetuksen soveltamisalaan. Näitä ovat sellaiset lentopaikat, jotka ovat julkisessa käytössä, joilla harjoitetaan kaupallista ilmakuljetusta ja joilla on vähintään 800 metrin pituinen päällystetty mittarikiitotie tai jota käyttävät vain helikopterit mittarilentomenetelmien mukaisesti. Muut lentopaikat jäävät edelleen kansallisen lainsäädännön varaan.

 

EU-sääntelyn alaisten lentopaikkojen osalta asetus 2020/1234 korvaa ilma-alusten tankkausta koskevan kansallisen määräyksen AIR M1-12. Tankkauksesta säädetään asetuksen kohdassa ADR.OPS.D.060. Sen mukaan lentopaikan pitäjän on laadittava ilma-alusten tankkausta varten menettelyt, joissa otetaan huomioon muun muassa poistumistiet, maadoitus, polttoainevuotojen hallinta ja maalaitteiston sijoittaminen.

 

Lisätietoja
Lentopaikka-asetus (EU) N:o 139/2014 
Muutosasetus (EU) 2020/1234 

Kirjoittaja Leila Iikkanen työskentelee lakimiehenä Traficomissa.

LISÄÄ AIHEESTA