20.09.2021 Tiedotteet

Eduskunnan Lex Malmi -lausuma on säilytettävä voimassa

 

 

Suomen Ilmailuliitto ry vaatii, että eduskunnan Lex Malmi -kansalaisaloitteen käsittelyssä antama lausuma on säilytettävä hallituksen vuosikertomuksessa vuodelta 2020. Ilmailuliitto pitää tärkeänä, että eduskunnan tahtoa noudatetaan eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Asia käy ilmi Ilmailuliiton 14.9.2021 eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle antamasta lausunnosta.

 

Eduskunta hyväksyi 4.4.2018 Lex Malmi -kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön (LiVM 4/2018 vp) sisältyneen lausumaehdotuksen: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

 

Vuosien 2019 ja 2020 vuosikertomuksista käy ilmi, ettei eduskunta ole pitänyt liikenne- ja viestintäministeriön valitsemaa tapaa jakaa rahaa eri kentille riittävänä toimena Malmin kentän korvaamiseksi. Hallitus ei siis ole ottanut eduskunnan edellyttämällä tavalla huomioon Lex Malmi -lausumaa. Hallituksen vuosikertomuksessa vuodelta 2018 mainittiin, että liikenne- ja viestintäministeriö on pyrkinyt täyttämään lausuman jakamalla rahaa Etelä-Suomen lentokenttien kehittämiseen.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on jatkanut eduskunnan ilmaiseman tahdon vastaisesti ministeriön Lex Malmilla perusteltujen valtionavustusten jakamista vuonna 2020. Vuosina 2018 ja 2020 kentille on annettu yhteensä 5.340.000 euroa valtionavustuksia. Avustusta saaneet kentät ovat käyttäneet rahaa korjausvelkojen kattamiseen. Kentät eivät korvaa Malmia, koska ovat LVM:n omien tutkimustenkin mukaan liian kaukana Malmista. Malmin toimintojen siirtyminen Nummelaan, Kiikalaan, Räyskälään, Pyhtäälle ja Hyvinkäälle ei ole mahdollista kaavoituksen, kenttien kapasiteetin ja ympäristölupien takia. Avustusta ministeriöltä saaneiden kenttien yhteenlaskettu vuosittainen maksimi moottorilennon lento-operaatioiden määrässä kenttien ympäristöluvissa on 32 800 operaatiota (Nummela 400, Kiikala 1400, Räyskälä 15 000, Pyhtää 8000 ja Hyvinkää 8000). Nämä lento-operaatiomäärät täyttyvät jo kenttien nykyisellä toiminnalla, eikä Malmin vuosittaiselle 40 000 operaatiolle ole niillä tilaa.

 

Liikenne- ja ministeriöntilaaman vaikutustenarvioinnin mukaan 2018–2020 jaetulla lisärahoituksella ei ole täytetty eduskunnan Lex Malmi -lausumaa.

 

Ilmailuliitto on tehnyt kyselytutkimuksen toimintaedellytyksistä aiemmin Malmin lentoasemalla toimineille.

 

– Yleisilmailun tilanne Etelä-Suomessa on tällä hetkellä erittäin vakava. Lentopaikkoja ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Malmin toimijoista kaksi suurta ultralentokouluttajaa on toistaiseksi joutunut keskeyttämään koulutustoimintansa ja yksi lentokoulu lopettaa koulutuksen kokonaan. Tämä ei ole Suomen etu, vaan ratkaisut pitää löytää välittömästi, että toiminta voi jatkua normaalisti. Tässä tilanteessa järkevintä on palauttaa Malmi lentokäyttöön, kunnes korvaavat lentokenttätoiminnot on turvattu, sanoo Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen.

 

Ilmailuliitto on liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan etätapaamisessa 2.11.2020 esittänyt ministerille työryhmän perustamista, jotta uusi, monitoimintoinen yleisilmailukenttä saadaan perustetuksi. Ilmailuliitto on osoittanut liikenne- ja viestintäministeriölle paikan, jonne uusi yleisilmailukenttä voitaisiin perustaa ja joka täyttää ilmailun vaatimukset, tukee alueen kaavoitustavoitetta ja jota voidaan pitää pääkaupunkiseutuna. Alueen käyttötarkoituksen varmistaminen ja kentän perustamisprojekti tarvitsevat julkista rahoitusta, mutta kentälle on luotavissa toimintamalli, jossa käyttökustannuksista vastaavat kentän käyttäjät. Kenttä siis täyttäisi eduskunnan Lex Malmi -lausuman. Joten toisin kuin hallituksen vuosikertomuksessa sanotaan, ministeriöllä on ollut jo pitkään tiedossa, että Malmille on löydetty yksi yksittäinen korvaaja, jos tähän löytyy riittävä poliittinen tahto.

 

Edellä mainituilla perusteilla Ilmailuliitto pitää erittäin tärkeänä, että liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä eduskunnan lausuman Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta (KAA 1/2017 vp – EK 5/2018 vp) johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että tämä lausuma on edelleen tarpeellinen ja se tulee säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa.