24.04.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitto toteaa lausunnossaan: kansalaisten edut ilmatilassa on turvattava

Ilmailuliitto antoi lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevasta  asetuksesta täydentäväksi lainsäädännöksi. Ilmailuliitto toteaa lausunnossa, että kevyttä ilmailua sekä miehittämätöntä ilmailua koskevat osuudet ovat valmistelutyön mukaisia.

 

Valmistelutyön aikana ilmatilan käyttöperiaatteet ja niiden tarkastelu eivät olleet asialistalla. Niihin esitetään lakiluonnoksessa kuitenkin merkittäviä muutoksia. Ilmailulain muutosehdotuksen 11 b -pykälässä esitetään mahdollisuus perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä miehittämättömän ilmailun tarpeisiin sekä mahdollisuutta poiketa miehittämätöntä ilmailua koskevista vaatimuksista. Esitysteksti antaa viranomaiselle liian laajat, vain yhden käyttäjäryhmän vaatimuksia huomioivat valtuudet niin alueiden ajallisen keston kuin perustettavan alueen suhteen. Niiden perustamista koskeva kuulemisvelvollisuus koskettaa vain Puolustusvoimia ja Rajavartiolaitosta. Kyseessä ovat kuitenkin ilmailun kaikkia käyttäjäryhmiä koskevat ilmatilan käytön perusoikeudet.

 

11 b -pykälän 3 momentin 4 kohta antaa viranomaiselle mahdollisuuden asettaa rajoituksia käyttäjäryhmästä. Niiden rajoittava vaikutus miehitetylle ilmailulle saattaa olla kohtuuttoman suuri. Saman momentin 5 kohta antaa mahdollisuuden asettaa ehtoja menettelyistä ja järjestelmistä. Menettelyjen ja järjestelmien vaatimuksilla voi olla hyvin laaja taloudellinen vaikutus muille käyttäjäryhmille esimerkiksi uusien tai nykyisten muutoin ei-välttämättömien laitejärjestelmien vuoksi.

 

Suomen ilmatila on kansallista omaisuutta, jossa kansalaisten edut on turvattava. Kaupallisten perusteiden nojalla määritelty ilmatilan osa ei saa estää tai rajoittaa muiden käyttäjäryhmien ilmatilan vapaata käyttöä.

 

Hallituksen esityksen tarkastelutekstissä kohdasta 4.2.5.2. Vaikutukset turvallisuuteen  Ilmailuliitto toteaa,  että turvallisuustarkastelua UAS-ilmatilan osalta ei ole tehty. Ilmailuliitto katsoo, että Ilmailulain muutos on ilmatilan käyttöä rajoittavien toimien osalta suppeasti valmisteltu (11 b §). Ilmailulain 11 b §:ää on täydennettävä siten, että siviili-ilmailun käyttäjäryhmiä on kuultava kattavasti pykälän tarkoittamia alueita perustettaessa.

 

 

Ilmailuliiton lausunnot kootaan edunvalvonta-sivulle.