lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
14.11.2019 Uutiset

Ilmailuliitto on Suomen ainoa kaikkien harrasteilmailulajien edunvalvontajärjestö

Ilmailijan paras etu on jäsenyys omassa yhteisössä ­­– Ilmailuliitossa

Suomen Ilmailuliitto on ainoa Suomessa toimiva edunvalvontajärjestö, joka tekee työtä kaikkien harrastelajien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Ilmailuliitto pitää säännöllisesti yhteyttä eri viranomaisiin (muun muassa Liikenne- ja viestintäministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ilmavoimat, Traficom) ja palveluntarjoajiin paikallisella tai valtakunnan tasolla. Liitossa jokaisella ilmailun muodolla on oma harrastajaryhmän osaajista valittu toimikunta. Lajitoimikunta toimii lajia koskettavan sääntelyn valmistelijana ja lausuntojen antajana.

 

Vakuutusturvaa jäsenille

Ilmailuliitto vakuuttaa jäsenensä. Ilmailuliiton vakuutusedut ovat voimassa jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä. Henkilöjäsenten Sporttiturvavakuutus korvaa vahingosta sattuneita hoito- ja tutkimuskuluja. Sporttiturva on voimassa Suomen ilmamääräysten mukaisessa ilmailutoiminnassa kaikissa lajeissa ohjaajana, matkustajana, opettajana, oppilaana, katsastajana tai tarkastajana. Vakuutus on voimassa samassa laajuudessaan ja samoin edellytyksin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (enintään kolmen kuukauden pituisilla matkoilla) myös kilpailuissa ja näytöksissä, kaikkialla maailmassa maissa, joiden ilmailumääräykset noudattavat kansainvälisiä ilmailusuosituksia.

 

Tuplaturva on vakuutusturvaa jäsenyhdistyksillemme. Tuplaturvaan kuuluvat vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. Tapaturmavakuutus korvaa Ilmailuliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen piiriin.

 

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa jäsenyhdistyksen kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta yhdistys on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee vakuutetun toimeksiannosta. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai -maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.

 

Vastuuvakuutus kattaa myös ainoana Suomessa Ilmailuliiton henkilöjäsenten vastuuta harrastus- ja kilpailutoiminnassa, lentokoulutuksessa sekä pienkoneiden katsastus- sekä muussa ilmailun tarkastustoiminnassa.

Lisäksi Ilmailuliiton tytäryhtiö Suomen Ilmailunäytös Oy etsii Ilmailuliiton jäsenille koko ajan parempia ja edullisempia vakuutuksia muun muassa lentokoneille.

 

ILMAILU-lehti

ILMAILU-lehti on Suomen ainoa ilmailua harrastuksena edistävä ja siitä kertova lehti. Painettu lehti on edelleenkin merkittävä viestintäkanava.

 

Ilmailuliiton hallitus päätti 2012 ulkoistaa lehden toimituksen erilliselle toimitustalolle. ILMAILU-lehteä ehdittiin tänä aikana toimittaa kolmessa eri toimitustalossa. Nyt ympyrä sulkeutuu ja lehden toimitus palaa liiton toimistolle. Olemme oppineet yhteistyöstä toimitustalon kanssa paljon ja toivottavasti voimme hyödyntää oppimaamme ja tuottaa jäsenille ja tilaajille yhä parempaa luettavaa.

 

Lehden päätoimittajana toimii jatkossa liiton viestintäpäällikkö. Kun lehti ulkoistettiin, siitä tehtiin konseptilehti, jossa juttujen paikat olivat jokseenkin vakioita. Kun lehteä tehdään liiton omana työnä,  sisällön painotuksiin voidaan suhtautua tarvittaessa aiempaa joustavammin. Lehden sivumäärää voidaan myös lisätä ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Lehti ilmestyy vuonna 2020 kuusi kertaa vuodessa.

 

Kilpailutoiminta

Ilmailuliitto on urheiluilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö ja myös kansainvälisen ilmailuliiton, FAI:n, kansallinen ja ainoa edustaja Suomessa. Liiton kilpailulisenssi on merkittävä osa kilpailutoimintaa. Suomessa liitto myöntää Suomen mestaruuskilpailujen arvot ja myöntää kilpailujen järjestämisoikeudet, kansainvälisesti liitto päättää edustusurheilijoiden valinnasta ja lähettämisestä kilpailuihin. Liitto myös osallistuu tilastointiin, palkitsemiseen ja tiedottamiseen.

Kilpailutoimintaan liittyy myös liiton edustusurheilijoista huolehtiminen, anti-dopingtyöhön osallistuminen, reilun pelin sääntöjen noudattamisen ylläpitäminen ilmailussa sekä tarvittaessa myös kurinpitoasiat. Haluamme tarjota jokaiselle ilmaurheilijalle mahdollisuuden kilpailla kykyjensä ja taitojensa mukaan epäasiallisesta käytöksestä vapaassa ja kaikkia kunnioittavassa harrastusympäristössä. Tätäkin kaikkea teemme liitossa meidän kaikkien hyväksi.

 

Ilmatila

Ilmatila on sellaisenaan elintärkeää kaikille ilmailun lajeille. Ilmatila ei kuitenkaan Suomessakaan ole itsestään selvyys. Muuttuva maailma ja ”uusi ilmailu” tuovat uusia ilmatilan käyttäjiä ja ilmatilan saaminen yleis- ja harrasteilmailulle vaatii jatkuvaa ja voimakasta edunvalvontaa.

 

Suomen Ilmailuliiton lokakuussa 2017 liikenne- ja viestintäministerille tekemien aloitteiden ansiosta meillä on nykyisin mahdollisuus kertoa harrasteilmailun näkökulma ilmatila-asioissa jokaisessa Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan (High Level Airspace Policy Body, HLB) kokouksessa. Samoin Traficom on vuosittaisilla Ilmatilan hallinnan seminaareilla lisännyt merkittävästi eri ilmatilan käyttäjien mahdollisuuksia saada tietoa ja keskustelua ilmatilan käyttäjien kesken ja näin lisätä ymmärrystä ja vaikuttamista ilmatila-asioissa.

 

Ilmailuliitto on tehnyt myös useita viranomais- ja ministeriötason aloitteita, joissa se vaatii Suomen suurimmalle alailmatilan käyttäjäryhmälle virallista asemaa Ilmailulakiin ja toimintaohjeisiin kirjattuna. Tämä työ jatkuu.

 

Lento- ja lennätyspaikat

Ilman lento- ja lennätyspaikkoja ei voi harrastaa. Harrastusmahdollisuudet Suomessa perustuvat aktiiviseen pitkäjänteiseen edunvalvontaan valtion organisaatioiden kanssa. Ilmailuliitto tekee töitä sen eteen, että joka puolella Suomea ilmailun harrastaminen on mahdollista. Tämä tarkoittaa lento- ja lennätyspaikkoja, niille riittävää ilmatilaa, tarpeellisia toiminta-aikoja, toiminnan mahdollistavia ympäristölupia, toimivaa paikallista infraa, kulkumahdollisuuksia lento- ja lennätyspaikoille yms.

Ilmailuliitto tarjoaa myös vapaasti kaikille tietoa suomalaisista lentopaikoista verkkopalvelun Lentopaikat.fi kautta.

 

Turvallisuustyö

Ilmailuliiton asiantuntijat lajitoimikunnista, hallituksesta ja toimistolta olivat vuonna 2014 aktiivisesti mukana luomassa harrasteilmailun turvallisen toiminnan mallia ja selvitystä yhteistyössä silloisen Trafin kanssa.

 

Ilmailuliitto on myös nimennyt neljä asiantuntijahenkilöä tekemään Traficomin aineistosta turvallisuusanalyysiä, josta Traficom julkaisee harrasteilmailun turvallisuustiedotteita.

 

Viime vuonna liittoon perustimme liittoon uuden toimielimen, Turvallisuustoimikunnan, parantamaan kaikkien ilmailulajien turvallisuustyötä. Ilmailuliitto panostaa jatkuvasti resursseja turvallisuuden parantamiseksi ja myös tästä työstä hyötyvät kaikki suomalaiset ilmailijat.

 

Malmin puolustaja

Ilmailuliitto on järjestänyt lentokoulutusta Malmilla jo 1950-luvun alkupuolella. Ja puolustanut Malmin olemassaoloa siitä lähtien. Yhtäjaksoisesti. Ilmailuliitto on myös Malmin lentoaseman ystävät ry:n jäsen ja puolustaa edelleenkin yhdessä ja hyvässä yhteistyössä MLY:n kanssa Malmin säilyttämistä lentotoiminnassa. Liitto on myös tukenut sekä taloudellisesti että toiminnalla Malmi-kampanjointia.

 

Ilmailuliitto on tavannut ministereitä ja kansanedustajia, Helsingin valtuutettuja ja muita poliittisia toimijoita, virkamiehiä, toimittajia ja kertoneet heille faktoja miksi Malmi kannattaa säilyttää. Liitto on ollut kuultavana asiantuntijana eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Liiton toimijoita on osallistunut lukemattomiin palavereihin, tapaamisiin ja tapahtumiin, joissa Malmia on puolustettu.

 

Liitto on antanut useita Malmia koskevia lausuntoja. Malmia on pidetty esillä Ilmailu-lehdessä, jossa on ollut useita kymmeniä Malmia koskevia juttuja. Lisäksi Malmista on tiedotettu muissa liiton viestintäkanavissa sekä liiton sisällä että ulkoisilla poliitikoille ja medialle lähetetyillä viesteillä.

 

Ilmailuliitto muun muassa nosti Lex Malmin Olympiakomitean ja kaikkien sen lajiliittojen tietoon. Tätä kautta saatiin vahvaa tukea kansalaisaloitteelle. Liitto on osallistunut sekä Helsingin kaupungin että Malmin toimijoiden sisäiseen keskusteluun. Ilmailuliiton tukisäätiö on jakanut avustuksia yli 10 000 euroa Malmilla toimiville yhteisöille.

 

Ilmailua puolustettu myös muualla

Ilmailuliitto ja sen luottamusjohto sekä toimiston asiantuntijat ovat auttaneet ja puolustaneet ilmailua ja sen mahdollisuuksia lukemattomilla muilla lentopaikoilla. Asioina ovat liittyneet muun muassa ympäristölupiin, polttoainejakeluun, yhteistyöhön, kulkemiseen ja toimintaan Finavian kentillä, kenttien ilmatilaa uhkaaviin uudistuksiin, kokonaisten kenttien toimintamahdollisuuksiin, kenttäalueiden omistussuhteisiin – mitä monipuolisempiin ongelmiin ja vaikeuksiin, joissa liitto on voinut antaa yksittäiselle, paikalliselle toimijalle valtakunnallisen keskusjärjestön arvovaltaa ja asiantuntemusta. Se on Ilmailuliiton arvokasta pääomaa, jonka määrään vaikuttaa saavutettujen tulosten lisäksi liiton jäsenmäärä.

 

Sinä voit parantaa suomalaisen ilmailun toimintamahdollisuuksia pienillä teoilla – jäsenyydelle Ilmailuliitossa sekä kertomalla liiton oikeasta toiminnasta ja suosittelemalla liiton jäsenyyttä muillekin ilmailijoille. Mitä vahvempi Ilmailuliitto on, sitä paremmin suomalaisella ilmailulla menee.