01.10.2018 Tiedotteet

Helsingin tulisi luopua Malmin lentoaseman kaavoitushankkeesta

Helsingin kaupungin kaavailemaa rakentamista Helsinki-Malmin lentoasema-alueella ei voida aloittaa Nallenrinne ja Lentoasemakorttelit alueista esitettyjen asemakaavojen kaavaluonnosten mukaisesti sisällöllisesti eikä ajallisesti.

Helsinki-Malmin lentoasemalla on kansallisesti tärkeä merkitys koko Suomelle. Aluetta tulisi kehittää aktiivisesti koko maan kannalta ja erityisesti Helsingille tärkeänä kaupunkilentokenttänä, joka tarvitaan tulevaisuuden joustavien matkaketjujen ja liikennemuotojen turvaamiseksi.

Ilmailuliitto pitää erittäin tärkeänä, että kaupunki omassa toiminnassaan ottaa huomioon ja kunnioittaa eduskunnan Lex Malmi -kansalaisaloitteen yhteydessä hyväksymää lausumaa, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Lausumassa on selkeästi kerrottu, ettei Malmin toimintaa voida lopettaa ennen korvaavan lentopaikan olemassa oloa. Tällaista paikkaa ei ole.

Kaupungin tulee omassa toiminnassaan myös kunnioittaa asemakaavoitusta ohjaavien ylempien kaavojen (maakunta- ja yleiskaava) perustaa ja pohjata oman toimintansa näille kaavoille. Nyt esitetyn asemakaavoituksen mahdollistavaa ylempää kaavaa ei ole lainvoimaisena.

Nyt esitetyssä asemakaava-aineistossa ei ole otettu asiallisesti huomioon Helsingin ympäristölautakunnassa ja Ympäristökeskuksen asiakirjoissa viime kunnallisvaalikaudella esiintuotuja seikkoja, joiden perusteella Malmin alueen rakentaminen vaarantaa tai saattaa vaarantaa alueella olevien suojeltavien (mukaan lukien ns. direktiivilajien) lajien ja luontotyyppien olemassaolon. EU:n luontodirektiivien, Suomen perustuslain 20 §:n asettaman ympäristöperusoikeuden ja ympäristönsuojelulain mukaisten velvoitteiden ohittaminen ei ole Suomen voimassa olevan lain mukaan mahdollista asemakaavalla. Esitetyistä asemakaavoista tulee tällä perusteella luopua tai ne tulee siirtää uudelleen valmisteltaviksi.

Jos rakentamisen suunnittelemista jatketaan esitetyistä muistutuksista ja mielipiteistä huolimatta, tulee suunnittelua muuttaa siten, että lentotoiminta voi jatkua Malmin lentokentällä ja että jo olemassa olevien toimijoiden toiminta alueella taataan mahdollisimman pitkään.

Suomen Ilmailuliitto omistaa alueella yli 650 m2 toimitilarakennuksen, joka on rakennettu vuonna 1985 Helsingin kaupungin alueella sijainneelle maa-alueelle, josta vuokrasopimus on tehty Ilmailuhallituksen kanssa (sittemmin Finavia ja sittemmin Helsingin kaupunki). Voimassa oleva maa-alueen vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Rakentamisen aloittamisesta on haittaa ja vahinkoa suoraan Ilmailuliiton toiminnalle.

Ilmailuliitto on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tehtävänä on muun muassa lentopaikkojen osalta valvoa urheilu- ja harrasteilmailun etuja sekä edistää lentoturvallisuutta. Malmin alueen ottaminen rakennuskäyttöön on räikeässä ristiriidassa näiden molempien tehtävien kanssa.

 

Lisätietoa

toiminnanjohtaja Timo Latikka  puh. 040-579 1817, timo.latikka(at)ilmailuliitto.fi