06.04.2017 Uutiset

Laskuvarjohyppäämiseen uusia ohjeita ja materiaalia

Laskuvarjohyppääjien opas ja ohjeet

Laskuvarjotoimikunta (LT) ja lukuisat hyppääjät ovat tehneet valtavan määrän työtä, jonka lopputuloksena LT on julkaissut yli 30  dokumenttia, osa  päivitettyjä ja osa aivan uusia. Lisäksi muutama dokumentti on vielä työjn alla.

Tärkeimpiä päivitettyjä dokumentteja ovat Laskuvarjohyppääjän opas (yli 200 sivua) koulutuskalvoineen, Hyppypäiväkirja, PL- ja novakoulutusohjelmat sekä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset. Oppaan ja toiminnallisten ohjeiden muutoksista perusteluineen on tehty koosteet, joihin on merkittynä kohdat, jotka vaativat esim. koulutusorganisaation toimia. Lisäksi on julkaistu joukko näihin liittyviä esimerkkipohjia ja lisäohjeistuksia.

Uusia ohjeita ja materiaaleja ovat esimerkiksi Toimintaohjeet vakavassa onnettomuustilanteessa, Turvallisuuspäivän kättä pidempää, Kouluttajan kauden avaus, esimerkkejä ja Novahyppymestarien kauden avaus.

Materiaalit löytyvät LT:n verkkosivuilta kohdasta Koulutuspäällikön kansio.

Hyppy- ja hyppylentoturvallisuus

Päivitetyssä Laskuvarjohyppääjän oppaassa on muun muassa painotettu huomattavasti edellistä versiota enemmän hyppykoneen kuormaamiseen, kantokykyyn ja painopisteeseen liittyviä oleellisia hyppylentoturvallisuuteen liittyviä asioita, jotka on syytä oppia ja ymmärtää jo oppilasvaiheessa. Myös pokanvanhimman ja turvallisuuspäällikön vastuullista ja tärkeää roolia avataan jo oppilasvaiheessa oleville hyppääjille. Toiminnallisissa ohjeissa on nyt tarkemmin kuvattu turvallisuuspäällikön tehtäviä ja vastuita sekä kerhon roolia hänen tehtäviensä tukemisessa. Ohjeessa esimerkiksi suositellaan, että organisaation muodostaa turvallisuusryhmän, johon kuuluvat turvallisuuspäällikön lisäksi esimerkiksi koulutuspäällikkö, puheenjohtaja, päälentäjä ja eri kokemuksella olevia hyppääjiä.

Päälentäjä näkyvämmäksi

Edellä mainittu päälentäjä (tai vastaava) löytyykäytännössä joka kerhosta, mutta nyt asia tehdään näkyvämmäksi suosittelemalla, että  hyppylentotoimintaa harjoittavassa organisaatiossa on erikseen nimetty päälentäjä. Päälentäjän toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi:

Toimii yhteistyössä muun organisaation kanssa hyppylentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Vastaa organisaation hyppylentotoimintaa koskevien ohjeiden ja määräysten hallinnoinnista, ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
Laatii hyppylentotoiminnassa käytettävät vakiotoimintamenetelmät ja päivittää niitä tarvittaessa.
Määrittää hyppylentotoiminnan koulutusvaatimukset.
Järjestää hyppylentotoiminnan vaaratekijöiden tunnistamisen, riskien analysoinnin ja niiden hallinnan sekä valvoo riskien lieventämistoimenpiteiden toteutumista.
Pitää yllä luetteloa organisaation hyppylentotoimintaan hyväksytyistä lentäjistä ja heidän kelpoisuuksistaan.
Antaa neuvoja hyppylentotoimintaan liittyvissä asioissa.

Turvallisuusilmoitus uudistuu

Perinteistä hyppääjien vaaratilanneilmoitusta uudistetaan myös. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella, kuten tähän asti, mutta uusi nimi on Turvallisuusilmoitus laskuvarjohyppytoiminnassa. Lisäksi sähköinen lomake tulee jakautumaan kahteen pääluokkaan: laskuvarjohyppytoiminnassa sattuneet tapaukset ja hyppylentotoiminnassa sattuneet tapaukset. Laskuvarjohyppytoiminnassa sattuneet tapaukset alkavat kevyemmällä, nopeasti täytettävällä osuudella, jota voidaan kutsua ”poikkeamailmoitukseksi hyppytoiminnassa”. Poikkeamahavaintoilmoituksen hyppylentotoiminnassa voivat tehdä myös hyppääjät, mutta se puoli on pääsääntöisesti suunniteltu hyppylentäjille helpoksi ja kevyeksi versioksi poikkeamista, joista ei ole tarvetta tehdä varsinaista Trafin poikkeamailmoitusta.

Laskuvarjokerhojen omavalvonta

Laskuvarjokerhojen omavalvonta on ollut kehitteillä jo muutaman vuoden. Se on jatkoa vuosia toimineelle Termiikki-tarkastuksille. Valmista materiaalia (lomakkeet ohjeineen ja apumateriaaleineen) on ollut jo tovin LT: n sivuilla, mutta varsinainen sähköisen järjestelmän (ja päivitetyn materiaalin) lanseeraus tehdään LT:n Oulussa 22.4. järjestämässä koulutustilaisuudessa. Omavalvontalomake tulee siis netissä täytettäväksi, ja sähköinen versio mm. tuottaa kerholle raportteja helpottamaan omavalvonnan seurantaa. Koulutusorganisaation on tehtävä omavalvontaa ja raportoitava SIL:lle kerran kahdessa vuodessa, mutta sen tekemistä suositellaan vuosittain. Lisätietoa omavalvonnasta on Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla.

Koulutustilaisuus 22. huhtikuuta Oulussa

LT järjestää koulutustilaisuuden lauantaina 22.4. klo 10–18. Koulutus pidetään tällä kertaa Oulussa. Tarkempi paikka, aikataulu ja ohjelma julkaistaan lähiaikoina. Koulutuksessa käydään läpi KP:n kansion materiaali ja sen käyttäminen, ”NCO-asiat”, Omavalvonta sekä Turvallisuusilmoitus. Tämä, lähinnä webinaari-tyyppinen, koulutustilaisuus videoidaan ja se lähetetään etäyhteydellä sekä taltioidaan ja jaetaan kerhoille jälkikäteen katsottavaksi. Paikan päälle pääsee myös katsomaan: ilmoittautumiset sähköpostilla viimeistään 19.4. timo.kokkonen@laskuvarjotoimikunta.fi.

OPS M6-1 on lausuntokierroksella

OPS M6-1 (Laskuvarjohyppytoiminta) on nyt lausuntokierroksella. Kun laskuvarjohyppylentotoiminta siirtyi EU-sääntelyn alaiseksi mm. lentotoiminta-asetuksen liitteen VII erityislentotoimintaa käsittelevän osion NCO.SPEC tullessa Suomessa sovellettavaksi 21.4.2017, Trafin tarve ja toimivalta kansalliseen sääntelyyn vähenee. Tästä syystä määräyksen laskuvarjohyppytoimintaa koskevat kohdat 3.2, 3.3 ja 3.4 oletettavasti poistuivat.