lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
06.04.2017 Uutiset

Hyppylentotoimintaan vaikuttavat erityislentotoimintaa koskevat säädökset tulevat voimaan 21.4.2017

 

Lentotoimintaa koskevaan komission asetukseen 965/2012 sisältyvien erityislentotoimintaa koskevan säännöksen NCO.SPEC soveltaminen Suomessa alkaa 21.4.2017. Myös hyppylentotoiminta katsotaan erityislentotoiminnaksi, ja on siten tämän säännöksen alaista toimintaa.

NCO.SPEC säätelee mm. turvavöiden käyttöä lentokoneessa. Lähtökohtaisesti kaikille lentokoneessa oleville tulee olla istuinpaikka ja turvavyö. Lisäksi turvavyö tulisi olla kiinnitettynä lennon kriittisissä vaiheissa, esimerkiksi lentokoneen oven ollessa auki. Laskuvarjohyppäämisen osalta määräys mahdollistaa kuitenkin poikkeamisen tästä sillä edellytyksellä, että tehtäväasiantuntijalla on mahdollisuus pitää jostain kiinni tai kiinnittää itsensä. Laskuvarjohyppääjä on nyt siis ilma-aluksessa ollessaan tehtäväasiantuntija. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ei tässä vaiheessa ole lähtenyt antamaan tulkintaansa siitä, mitä käytännössä tarkoittaa ”pitää jostain kiinni”.

Lisähapen käyttövaatimus muuttuu. Perussääntöhän on jo nykyään se, että lisähappea tulee käyttää painekorkeuden ylittäessä 10.000 jalkaa yli 30 minuutin ajan ja aina, kun painekorkeus on yli 13.000 jalkaa (noin 3960 metriä). Uusi määräys kuitenkin mahdollistaa laskuvarjohyppääjille näiden korkeuksien ylittämisen siten, että ilman lisähappea 13.000 jalan yläpuolella saa olla kuusi minuuttia ja 15.000 jalan yläpuolella kolme minuuttia.

Ennen hyppylentotoiminnan aloittamista on ilma-aluksen päällikön suoritettava riskiarviointi eli arvioitava toiminnan vaativuus määrittääkseen siihen liittyvät vaarat ja riskit sekä toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Riskiarvioinnin perusteella on laadittava hyppytoiminnassa käytettävät tarkistuslistat, jotka tulevat olla jokaisella lennolla sekä lentäjän että tehtäväasiantuntijoiden saatavilla. Riskiarviointia ja tarkistuslistoja ei ole syytä tehdä jokaisen lentäjän toimesta erikseen vaan nämä olisi järkevää tehdä kerhon lentäjien ja hyppääjien yhteistyönä.

NCO.SPEC edellyttää myös, että tehtäväasiantuntijoille eli hyppääjille annetaan määrämuotoinen turvallisuusohjeistus. Sen tulee kattaa hyppytoimintaan liittyvät toimintamenetelmät ja hätätilanteissa käytettävät varusteet sekä menetelmät. EASA:n antama tarkentava ohjeistus määrittelee yksityiskohtaisesti ne asiat, jotka ohjeistuksen tulee sisältää. Suuri osa näistä asioista on jo toki kerhojen olemassa olevaa ohjeistusta, eli kaikkea ei tarvitse tehdä alusta alkaen.