SAATTEEKSI HARRASTEILMAILUN KATSASTAJALTA


Määräaikaishuollot ja vuositarkastukset
Ilma-aluksilla on yleisesti kaksi seurattavaa huoltojaksoa:
o Määräaikaishuoltojakso (AIR M1-5m3 kohta 4), sekä
o Vuositarkastusjakso (AIR M1-5m3 kohta 5).


Määräaikaishuolto
on pitkin lentokautta tehtävä säännöllinen huolto ja niitä voidaan joutua tekemään useampikin. Näitä ovat tyypillisesti:
o Esim. 25, 50 tai 100 tunnin huollot, tai vaihtoehtoisesti
o kuukausihuolto.
Määräaikaishuollot perustuvat aina ilma-aluksen valmistajan toimittamiin huolto-ohjeisiin.

Esimerkiksi uudemmissa saksalaisissa lujitemuovipurjekoneissa yleisesti 100 h tai vastaava ja sama pätee myös useimpiin harrasteilmailun ilma-aluksiin. Vanhemmissa purjekoneissa ei määräaikaishuoltojaksoja usein ole määritelty ja tällöin noudatetaan AIR T-6-1, kohta 3 Määräaikaishuollot mukaista listaa ja tehdään kuukausihuolto.

Vuositarkastusjakso
 
on yksiselitteinen: Kerran vuodessa on valmistajan ohjeiden mukaisesti tehtävä perusteellinen ilma-aluksen rakenteiden, järjestelmien ja asiapapereiden tarkastus ja koskee kaikkia ilma-aluksia. Mikäli valmistajan ohjetta vuositarkastuksesta ei ole, tehdään ilma-alukselle 100 h määräaikaishuollossa tehtävät toimenpiteet.

Mikäli 100 h huoltotoimenpiteitä ei ole määritelty, kuten vanhemmissa purjekoneissa usein on, tehdään toimenpiteet AIR T6-1 Purje- ja moottorilentokoneiden huoltotoiminnan vähimmäisvaatimukset kohta 4 Vuositarkastukset -listan mukaisesti. Samaisen tiedotuksen mukaisesti vuositarkastuskoelento ei ole enää pakollinen, eikä 01.06.1997 jälkeen ei ole vaadittu erillisen tarkastuslomakkeen täyttämistä, vaan huoltotodiste (so. kuittaus) koneen huoltokirjanpitoon riittää.
Usein näkee ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon kuitatun pelkästään vuositarkastuksen, eikä siihen sisältyvää erillistä 100 h tai muuta määräaikaishuoltoa lainkaan, vaikka seuraava määräaikaishuolto on suoritettu laskien vuositarkastuksesta. Nämä jaksot ovat kuitenkin toisistaan erillisiä, eikä pelkällä vuositarkastuksella pidä kuitata 100 h huoltoa. Kaikki vaaditut ja suoritetut toimenpiteet on siis kuitattava erillisinä.
Periaatteena kuitenkin on, että vuositarkastuksen, huollon ja määräaikaishuollon yhteydessä tehdään ne toimenpiteet, jotka on kuvattu valmistajan ohjekirjallisuudessa. Ilma-aluksen omistajan tai huoltajan on hankittava kirjallisuus ja he myös vastaavat sen ajan tasalla pitämisestä. Käytetty huoltokirjallisuus on tarvittaessa esitettävä katsastuksessa. Mikäli huolto-ohjetta ilma-alukseen ei ole saatavilla, käytetään vastaavan ilma-alusryhmän määräystä:
o Kaikkia ilma-alusryhmiä koskee AIR M1-5 muutos 3
Erityismääräykset:
o Purje- ja moottoripurjekoneet AIR M6-1 ja AIR T6-1
o Ultrakevyet AIR M5-10 muutos 2
o Experimental-koneet AIR M5-3 muutos 1
o Kuumailmapallot OPS M2-10 muutos 2

Huollot kuitataan kuittausmerkinnällä koneen teknilliseen kirjanpitoon, joka yleensä on koneen matkapäiväkirja. Lentokoneilla ja moottoripurjelentokoneilla on myös erillinen teknillinen päiväkirja. Kuittausmerkintä on AIR M1-5 muutos 3, kohdassa 6. mainittu huoltotodiste, joka kannattaa merkitä esimerkiksi seuraavasti matkapäiväkirjan sivulle:
Vuositarkastus tehty AIR M6-1 mukaisesti.
(tai: Valmistajan ohjeiden mukaisesti.)
Seuraava vuositarkastus tehtävä 21.03.98
Kone (niiltä osin) lentokelpoinen.
Räyskälä 21.01.2001.
Toivo K. Laakeri, lupakirja n:o 21645 ja

100 h huolto tehty ka. 453 h, ASW-20
Repair and Maintenance Manualin mukaisesti.
(tai: Valmistajan ohjeiden mukaisesti)
Seuraava 100 h huolto tehtävä ka. 552 h.
Kone lentokelpoinen. Räyskälä 21.03.2001.
Eino Kesko, lupakirja n:o 01755

Vuositarkastuksen huoltotodiste voi olla myös edellisten yhdistelmä. Merkintä ka. = käyntiaika = lentoaika. Mikäli koneelle tehdään kuukausihuollot, olisi vastaavanlainen merkintä suositeltava: "seuraava kk-huolto tehtävä 21.04.2001". EUT:n ja PT:n kotisivuille www.ilmailuliitto.fi on huoltotodisteesta tehty mallipohja, jonka voi tulostaa tarrapohjalle. Tarrapohjan tyhjät kohdat täytetään soveltuvin osin ja se liimataan matkapäiväkirjaan.

LK-määräykset

Lentokelpoisuusmääräysten (ent. Muutosmääräys, M-määräys) kuittauksessa on suositeltavaa tehdä merkintä, vaikka määräys ei ilma-alusyksilöä koskisikaan. Usein onkin määräyksen otsikko esim.? Ultrakevyet lentokoneet? tai sitten on mainittu koneen tyyppi, jolloin määräys itsessään velvoittaa koneen huoltajaa selvittämään (usein kirjattu: Tarkasta, että...) koskeeko se kyseistä ilma-alusluokkaa tai tyyppiä. Tällöin jo itse tarkastaminen on kyseisen määräyksen suoritus, vaikka muita toimenpiteitä ei tehtäisikään. Siksi on syytä merkitä esim. "M2134/93-1 suoritettu. Ei koske tätä ilma-alusta / sarjanumeroa." Huomaa, että muutokset (-1, -2 jne.) jo tehtyyn määräykseen on myös kuitattava, vaikka muutos ei muuta työtä aiheuttaisikaan.


Uuden harrasterakenteisen ilma-aluksen käyttöönotto

Suomessa harrasterakenteisen ilma-aluksen käyttöönotto on kaksivaiheinen. Ensikatsastuksessa todetaan, että ilma-alus täyttää päällisin puolin ao. lentokelpoisuusvaatimukset ja että vaaditut asiakirjat ovat tehtyinä. Näihin kuuluu mm. se, että rakennustyön valvoja hyväksyy allekirjoituksellaan valmistuneen ilma-aluksen käytetyt materiaalit ja työmenetelmät. Valvojan olisikin syytä olla katsastuksessa mukana.

Samassa yhteydessä ilma-aluksen rakentaja esittää rakennuskertomuksen, punnitustodistuksen, koelento-ohjelman ja vakuutusasiakirjat sekä mahdollisesti jo hankitun väliaikaisen rekisteröintitodistuksen. Koneen matkapäiväkirja ja teknillinen kirjanpito avataan tässä yhteydessä. Katsastaja antaa läpimenneen katsastuksen lopputuloksena suosituksen ILL:n lentoturvahallinnolle myöntää lupa ilmailuun koelentoja varten.
Katsastuspöytäkirjassa saattaa olla ns. D-huomautuksia, jotka ovat luvan ilmailuun myöntämisen esteenä olevia puutteita. Rakentajan tulee paitsi korjata puutteet, niin myös kuitata ne omaan katsastuspöytäkirjaansa. Kuitatusta pöytäkirjasta on lähetettävä kopio ILL:ään, sillä vasta tämän saatuaan ILL käynnistää lupaprosessin. Ilma-aluksella ei siis voida lentää ennen kuin lupa ilmailuun on tullut ILL:stä.
Kun koelento-ohjelma on aikanaan lennetty loppuun, on ilma-alus katsastettava uudestaan rajoitettua lentokelpoisuustodistusta varten. Tässä vaiheessa vaaditaan jo koelento-ohjelman perusteella laaditut lento-ohjekirja ja huolto-ohjeet. Moottorikoneiden lentokäsikirjoissa suosittelen kopioimaan vastaavan tyyppihyväksytyn lentokoneen lentokäsikirjan oman kirjan pohjaksi.
Ilma-alukselle on haettava rekisteröintiä ja sille on edellytyksenä myönnetty rajoitettu lentokelpoisuustodistus. Mitä taas ei myönnetä, elleivät kaikki paperityöt ole tehtyinä. Tämän varmistamiseksi todetut puutteet on yleensä kirjattu katsastuspöytäkirjaan D-huomautuksina ja niiden suhteen menetellään samoin kuin ensikatsastuksen yhteydessä. Paperityön olisi siis syytä olla valmiina katsastusta aloitettaessa. Varaudu kuitenkin muuttamaan lento-ohjekirjaa tai huolto-ohjeita katsastajan niin vaatiessa. Katsastaja tarkastaa koelentokertomuksen ja lento-ohjekirjan ja kuittaa hyväksymisensä tässä vaiheessa lento-ohjekirjan etusivulle. Ilma-aluksella voidaan tämän prosessin aikana jatkaa lentämistä luvan ilmailuun puitteissa. Kun rajoitettu lentokelpoisuustodistus aikanaan postitetaan omistajalle, on rekisteröinti tehtävä 14 vrk:n kuluessa tästä.

Vakuutukset

Ilma-aluksilla täytyy olla OPS M1-22 muutos 1 mukaisesti seuraavat vakuutukset:
o Lentovastuuvakuutus, ns. kolmannen osapuolen vakuutus,
o Ilmakuljetusvastuuvakuutus jokaista matkustajapaikkaa kohti ja
o Peruskoulutuksessa lento-oppilaan ja lennonopettajan istuinpaikkavakuutukset.
Matkustajapaikkaluku ei määräydy ilma-alukseen asennettujen istuinten perusteella, vaan on merkitty lento-ohjekirjaan.


Ohjaamon merkinnät

OPS M8-6 (purjekoneet), OPS M8-7 (moottoripurjekoneet), AIR M5-1 (experimental), sekä näihin liittyen OPS M2-6 ja OPS M2-7 antavat ohjaamon varustuksesta mm. maininnan sulakkeista ja sähkölaitteista seuraavaa:
o Pääkytkin oltava merkitty asentoineen ON/OFF.
o Sulakkeen suojaama laite ja sulakkeen arvo sulakepesän viereen.
o Varasulakkeet merkittynä ja saataville siten, että ne voidaan lennon aikana vaihtaa.
Vastaavia merkintöjä ei vaadita ultrakevyissä, mutta on suositeltavaa tehdä ne.

Samoin hallintalaitteet on merkittävä toimintasuuntineen. Jos jopa tyyppihyväksytyissä lentokoneissa, joissa on standardiosat, hallintalaitteet on merkitty, sitä suuremmalla syyllä experimental- ja ultrakevytluokassa, joissa koneen hallintalaitteet saattavat vaihdella huomattavasti koneyksilöittäin. Näitä ovat mm:
o polttoainehana/venttiili
o tehovipu (kaasu)
o seoksen säätö
o potkurin säätö
o pyöräjarru
o laskusiivekkeet

Tämä on mainittu tässä siksi, että usein kehotuksen vastataan: "Eihän tällä kukaan muu lennä". Kuitenkin koneen varustuksen tulisi olla sellainen, että sillä kuka tahansa voi lentää.

Polttoaineen laatu- ja määrämerkinnät

Yleensä polttoaineen laatu- ja määrämerkinnät puuttuvat tankkausaukon vierestä tai ovat häipyneet ajan myötä. Usein katsastushuomautuksen syy.


Hinauskytkimet

Tost -kytkimen jakso 4 vuotta / 2000 starttia. Vuositarkastuksiin sisältyy yleensä kytkimen tarkastus AIRM6-1 mukaan ja huollot on merkittävä laitekorttiin. Kytkimen kalenteriaikajakso voidaan katsoa hoidetuksi, mikäli kytkin on muutoin huollettu, mutta käyttökertojen täyttyessä on kytkin lähetettävä peruskorjattavaksi. Kytkimen peruskorjaus Saksassa maksaa n. 300 mk.


Tarkastuslistat

Purjekoneista puuttuvat luvattoman usein ohjaamon tarkastuslistat.


Seuraava katsastus

Muista, että seuraavaan katsastukseen pitää varata kaikki ne huoltolistat, voimassa olevat vakuutusasiakirjat, radiolupa, punnitustodistus, mahdolliset laitekortit, sekä huolto-ohjeet. Edellisen katsastuksen huomautukset sekä LK-määräykset tulee olla kuitattuina. Mikäli näin ei ole menetelty, ei ilma-aluksen lentokelpoisuutta voida jatkaa suoraan (tapahtuu ns. maadoitus), vaan tämä vaatii kirjeenvaihtoa ILL:n kanssa. Ilma-aluksen tulee olla sellaisessa kunnossa, että katsastuslento voidaan periaatteessa suorittaa välittömästi. Lentokelvottoman ilma-aluksen katsastus voidaan keskeyttää.

Parempi on yleensä varata koko nippu papereita mukaan, kuin lähteä niitä jäljittämään ympäri pitäjää. Liian huolellisesti täytetyistä papereista en ole koskaan joutunut antamaan huomautusta, sillä sellaisista saa aiheen otaksua, että ilma-alusta on huollettu asianmukaisesti ja katsastuskin sujuu siten sujuvammin. Katsastajan lähtökohta on se, että ei kukaan lennä tietoisesti hengenvaarallisella lentsikalla, vaikka ilma-aluksen tarkastaminen saattaa muuten muistuttaa autokatsastuksen hermojen koetusta. Muistakaa, että ilmailussa huoltohommat eivät ole valmiit, ellei paperitöitä ole tehty. Katsastajan tehtävänä taas on, kuten ilmailumääräyksissä on mainittu, valvoa sitä, että koneen lentokelpoisuudesta on huolehdittu. Tätä ei voi todeta muutoin kuin papereista.
Mikäli jäi jotain kysyttävää tai epäselvää, ota yhteyttä.
powered by eMedia