Etusivu I Jäsenille I Lentokelpoisuustarkastukset I Ohjeita lentokelpoisuustarkastuksiin

SAATTEEKSI HARRASTEILMAILUN KATSASTAJALTA
11.10.2010

Huomaa, että EASA on antanut asetuksella 2042/2003 määräykset tyyppihyväksyttyjen ilma-alusten huoltotoiminnasta.

Allaolevassa tekstissä on ristiriitaisuuksia EASA-ilma-alusten osalta! EASA-määräys on ohittaa tämän tekstin ohjeet ristiriitakohdissa.

Huolto-ohjelmien mukaiset huollot
Määräaikaishuollot ja vuositarkastukset
Ilma-aluksilla on yleisesti kaksi seurattavaa huoltojaksoa:
o Määräaikaishuoltojakso AIR M1-5, kohta 4, sekä
o Vuositarkastusjakso AIR M1-5, kohta 5.

Määräaikaishuolto on pitkin lentokautta tehtävä säännöllinen huolto-ohjelman mukainen huolto ja niitä voidaan joutua tekemään useampikin. Näitä ovat tyypillisesti:
o Esim. 25, 50 tai 100 tunnin huollot, tai vaihtoehtoisesti
o kuukausihuolto.
Määräaikaishuollot perustuvat aina ilma-aluksen valmistajan toimittamiin huolto-ohjeisiin ja hyväksyttyyn huolto-ohjelmaan.

Vuositarkastusjakso on yksiselitteinen huolto-ohjelman mukainen kerran vuodessa suoritettava huolto.

Usein näkee ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon kuitatun pelkästään vuositarkastuksen, eikä siihen sisältyvää erillistä 100 h tai muuta määräaikaishuoltoa lainkaan, vaikka seuraava määräaikaishuolto on suoritettu laskien vuositarkastuksesta. Nämä jaksot ovat kuitenkin toisistaan erillisiä, eikä pelkällä vuositarkastuksella pidä kuitata 100 h huoltoa. Kaikki vaaditut ja suoritetut toimenpiteet on siis kuitattava erillisinä.

Periaatteena kuitenkin on, että vuositarkastuksen, huollon ja määräaikaishuollon yhteydessä tehdään ne toimenpiteet, jotka on kuvattu valmistajan ohjekirjallisuudessa. Ilma-aluksen omistajan tai huoltajan on hankittava kirjallisuus ja he myös vastaavat sen ajan tasalla pitämisestä. Käytetty huoltokirjallisuus on tarvittaessa esitettävä katsastuksessa. Mikäli huolto-ohjetta ilma-alukseen ei ole saatavilla, käytetään vastaavan ilma-alusryhmän määräystä:
o Kaikkia ilma-alusryhmiä koskee AIR M1-5
Erityismääräykset:
o Ultrakevyet AIR M5-10
o Experimental-koneet AIR M5-3
o Kuumailmapallot OPS M2-10

Huollot kuitataan kuittausmerkinnällä koneen teknilliseen kirjanpitoon, joka yleensä on koneen matkapäiväkirja. Lentokoneilla ja moottoripurjelentokoneilla on myös erillinen teknillinen päiväkirja. Kuittausmerkintä on AIR M1-5 kohdassa 6. mainittu huoltotodiste, joka kannattaa merkitä esimerkiksi seuraavasti matkapäiväkirjan sivulle:

Vuositarkastus tehty huolto-ohjelman mukaisesti.
Seuraava vuositarkastus tehtävä 21.03.98
Kone (niiltä osin) lentokelpoinen.
Räyskälä 21.01.2001.
Toivo K. Laakeri, lupakirja n:o 21645 ja

100 h huolto tehty ka. 453 h, ASW-20
Hyväksytyn huolto-ohjelman mukaisesti
Seuraava 100 h huolto tehtävä ka. 552 h.
Kone lentokelpoinen. Räyskälä 21.03.2010.
Eino Kesko, lupakirja n:o 01755

Vuositarkastuksen huoltotodiste voi olla myös edellisten yhdistelmä. Merkintä ka. = käyntiaika = lentoaika. Mikäli koneelle tehdään kuukausihuollot, olisi vastaavanlainen merkintä suositeltava: "seuraava kk-huolto tehtävä 21.04.2001". EUT:n ja PT:n kotisivuille www.ilmailuliitto.fi on huoltotodisteesta tehty mallipohja, jonka voi tulostaa tarrapohjalle. Tarrapohjan tyhjät kohdat täytetään soveltuvin osin ja se liimataan matkapäiväkirjaan.

LK-määräykset
Lentokelpoisuusmääräysten (ent. Muutosmääräys, M-määräys) kuittauksessa on suositeltavaa tehdä merkintä, vaikka määräys ei ilma-alusyksilöä koskisikaan. Usein onkin määräyksen otsikko esim.? Ultrakevyet lentokoneet? tai sitten on mainittu koneen tyyppi, jolloin määräys itsessään velvoittaa koneen huoltajaa selvittämään (usein kirjattu: Tarkasta, että...) koskeeko se kyseistä ilma-alusluokkaa tai tyyppiä. Tällöin jo itse tarkastaminen on kyseisen määräyksen suoritus, vaikka muita toimenpiteitä ei tehtäisikään. Siksi on syytä merkitä esim. "M2134/93-1 suoritettu. Ei koske tätä ilma-alusta / sarjanumeroa." Huomaa, että muutokset (-1, -2 jne.) jo tehtyyn määräykseen on myös kuitattava, vaikka muutos ei muuta työtä aiheuttaisikaan.

Uuden harrasterakenteisen ilma-aluksen käyttöönotto
Suomessa harrasterakenteisen ilma-aluksen käyttöönotto on kaksivaiheinen. Ensikatsastuksessa todetaan, että ilma-alus täyttää päällisin puolin ao. lentokelpoisuusvaatimukset ja että vaaditut asiakirjat ovat tehtyinä. Näihin kuuluu mm. se, että rakennustyön valvoja hyväksyy allekirjoituksellaan valmistuneen ilma-aluksen käytetyt materiaalit ja työmenetelmät. Valvojan onkin syytä olla lentokelpoisuustarkastuksessa mukana.

Samassa yhteydessä ilma-aluksen rakentaja esittää rakennuskertomuksen, punnitustodistuksen, koelento-ohjelman ja vakuutusasiakirjat sekä mahdollisesti jo hankitun väliaikaisen rekisteröintitodistuksen. Koneen matkapäiväkirja ja teknillinen kirjanpito avataan tässä yhteydessä. Lentokelpoisuustarkastaja antaa läpimenneen tarkastuksen lopputuloksena suositusraportin TraFi ilmailulle joka myöntää väliaikaisen lupa ilmailuun (koelentoja varten).

Tarkastuspöytäkirjassa saattaa olla ns. D-huomautuksia, jotka ovat luvan ilmailuun myöntämisen esteenä olevia puutteita. Rakentajan tulee paitsi korjata puutteet, niin myös kuitata ne omaan katsastuspöytäkirjaansa. Kuitatusta pöytäkirjasta on lähetettävä kopio TraFi ilmailulle, sillä vasta tämän saatuaan TraFi ilmailu käynnistää lupaprosessin. Ilma-aluksella ei siis voida lentää ennen kuin lupa ilmailuun on tullut TraFi ilmailusta.

Kun koelento-ohjelma on aikanaan lennetty loppuun, on ilma-alus katsastettava uudestaan lupaa ilmailuun varten. Tässä vaiheessa vaaditaan jo koelento-ohjelman perusteella laaditut lento-ohjekirja ja huolto-ohjeet. Moottorikoneiden lento-ohjekirjoissa suosittelen kopioimaan vastaavan tyyppihyväksytyn lentokoneen lentokäsikirjan oman kirjan pohjaksi.

Ilma-alukselle on haettava rekisteröintiä ja sille on edellytyksenä myönnetty lupa ilmailuun, mitä taas ei myönnetä, elleivät kaikki paperityöt ole tehtyinä. Tämän varmistamiseksi todetut puutteet on yleensä kirjattu tarkastuspöytäkirjaan D-huomautuksina ja niiden suhteen menetellään samoin kuin ensikatsastuksen yhteydessä. Paperityön on siis syytä olla valmiina katsastusta aloitettaessa. Varaudu kuitenkin muuttamaan lento-ohjekirjaa tai huolto-ohjeita katsastajan niin vaatiessa. Katsastaja tarkastaa koelentokertomuksen ja lento-ohjekirjan ja kuittaa hyväksymisensä tässä vaiheessa lento-ohjekirjan etusivulle. Ilma-aluksella voidaan tämän prosessin aikana jatkaa lentämistä väliaikaisen luvan ilmailuun puitteissa. Kun lupa ilmailuun aikanaan postitetaan omistajalle, on rekisteröinti tehtävä 14 vrk:n kuluessa tästä.

Vakuutukset
Ilma-aluksilla täytyy olla EASA vakuutusasetuksen mukaisesti seuraavat vakuutukset:
o Lentovastuuvakuutus, ns. kolmannen osapuolen vakuutus,
o Ilmakuljetusvastuuvakuutus jokaista matkustajapaikkaa kohti ja
o Peruskoulutuksessa lento-oppilaan ja lennonopettajan istuinpaikkavakuutukset.
Matkustajapaikkaluku ei määräydy ilma-alukseen asennettujen istuinten perusteella, vaan on merkitty lento-ohjekirjaan.

Ohjaamon merkinnät
OPS M8-6 (purjekoneet), OPS M8-7 (moottoripurjekoneet), AIR M5-1 (experimental), sekä näihin liittyen OPS M2-7  ja OPS M2-8 antavat ohjaamon varustuksesta mm. maininnan sulakkeista ja sähkölaitteista seuraavaa:
o Pääkytkin on oltava merkitty asentoineen ON/OFF.
o Sulakkeen suojaama laite ja sulakkeen arvo on merkittävä sulakepesän viereen.
o Varasulakkeet merkittynä ja saataville siten, että ne voidaan lennon aikana vaihtaa.
Vastaavia merkintöjä ei vaadita ultrakevyissä, mutta on suositeltavaa tehdä ne.

Samoin hallintalaitteet on merkittävä toimintasuuntineen. Jos jopa tyyppihyväksytyissä lentokoneissa, joissa on standardiosat, hallintalaitteet on merkitty, sitä suuremmalla syyllä experimental- ja ultrakevytluokassa, joissa koneen hallintalaitteet saattavat vaihdella huomattavasti koneyksilöittäin. Näitä ovat mm:
o polttoainehana/venttiili
o tehovipu (kaasu)
o seoksen säätö
o potkurin säätö
o pyöräjarru
o laskusiivekkeet

Tämä on mainittu tässä siksi, että usein kehotuksen vastataan: "Eihän tällä kukaan muu lennä". Kuitenkin koneen varustuksen tulee olla sellainen, että kuka tahansa voi sillä lentää.

Polttoaineen laatu- ja määrämerkinnät
Yleensä polttoaineen laatu- ja määrämerkinnät puuttuvat tankkausaukon vierestä tai ovat häipyneet ajan myötä. Usein katsastushuomautuksen syy.

Hinauskytkimet
Tost-kytkimen jakso 2000 starttia katso M3002/02. Vuositarkastuksiin sisältyy yleensä kytkimen tarkastus. Kytkimen kalenteriaikajakso voidaan katsoa hoidetuksi, mikäli kytkin on muutoin huollettu, mutta käyttökertojen täyttyessä on kytkin lähetettävä peruskorjattavaksi.

Tarkastuslistat
Purjekoneista puuttuvat luvattoman usein ohjaamon tarkastuslistat.

Seuraava katsastus
Muista, että seuraavaan katsastukseen pitää varata matkapäiväkirjat edellisestä katsastuksesta saakka, kaikki huoltolistat, voimassa olevat vakuutusasiakirjat, radiolupa, punnitustodistus, laitekortit, sekä huolto-ohjeet. Edellisen katsastuksen huomautukset sekä LK-määräykset tulee olla kuitattuina. Mikäli näin ei ole menetelty, ei ilma-aluksen lentokelpoisuutta voida jatkaa suoraan (tapahtuu ns. maadoitus), vaan tämä vaatii kirjeenvaihtoa IH:n kanssa. Ilma-aluksen tulee olla sellaisessa kunnossa, että katsastuslento voidaan periaatteessa suorittaa välittömästi. Lentokelvottoman ilma-aluksen katsastus voidaan keskeyttää.

Parempi on yleensä varata liikaa papereita mukaan, kuin lähteä jäljittämään puuttuvia ympäri pitäjää. Liian huolellisesti täytetyistä papereista ei ole koskaan jouduttu antamaan huomautusta, sillä sellaisista saa aiheen otaksua, että ilma-alusta on huollettu asianmukaisesti ja katsastuskin sujuu siten sujuvammin. Katsastajan lähtökohtana on, ettei kukaan lentäisi tietoisesti vaarallisella lentsikalla. Muista, että ilmailussa huoltohommat eivät ole valmiit, ellei paperitöitä ole tehty. Katsastajan tehtävänä on, kuten ilmailumääräyksissä on mainittu, valvoa, että koneen lentokelpoisuudesta on huolehdittu. Tätä ei voi todeta muutoin kuin papereista.

Ultrien suksi- ja kellukeasennukset


 

powered by eMedia